Skogsstyrelsen är specifikt intresserade av svaret på följande frågor:

  1. Kan strategins ställningstaganden, prioriteringar och skötselrekommendationer tillämpas i er organisations verksamhet?
  2. Bedömer ni att de föreslagna insatserna kommer att leda till förbättrade förutsättningar att genomföra natur- och kulturvårdande skötsel?
  3. Ser ni möjlighet att medverka till någon särskild insats eller åtgärd? Om ja, hur?

Stockholms universitet (SU) fokuserar på fråga två eftersom de andra inte direkt gäller universitet.

Generellt stödjer SU analysen och förslagen i den nationella strategin. När det gäller bränning stödjer SU förslagen och har ingen ytterligare kommentar. När det gäller hydrologisk restaurering av sumpskogar och svämskogar vill SU trycka på två aspekter som finns med, men kanske kan stärkas. Den första gäller behovet av restaurering av små vattendrag som kanaliserats. Dessa har höga naturvärden och glöms lätt bort när fokus är på svämskogar vid större vattendrag. Genom hydrologisk restaurering av små bäckar påverkas också nedströms liggande habitat positivt. På samma sätt kan restaurering av uppströms liggande diken påverka restaureringsresultatet i sumpskogar. Landskapsperspektivet i den hydrologiska restaureringen kan möjligen stärkas i texten. När det gäller betespräglade skogar vill SU lyfta fram möjliga målkonflikter mellan andra mål; inte minst det nyligen utpekade politiska målet om en ökad tillväxt. En ökad tillväxt med tätare skogar som följd kan ytterligare öka hoten mot biologisk mångfald knuten till ljusa, halvöppna skogar. Det kunde också vara av värde med en diskussion om vilka avvägningar som kan behöva göras när det gäller skötselinsatser i lägen där det inte finns tillgång till betande djur. Ett exempel på fråga man kan ställa är om det i vissa marker finns risker med extremt täta uppslag av sly som motverkar det första syftet efter en skötselåtgärd för att öppna upp. När det gäller bokskogsskötsel avstår SU från att kommentera.

Avslutningsvis anser SU att rapporten täcker in viktiga åtgärder som skulle stärka upp naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald inom de fokusområden som rapporten har.