Bakgrund

Stockholms universitets anställningsordning (AOSU), fastställd av universitetsstyrelsen, innehåller regler om anställning som och befordran till lärare. 

Av Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet, fastställd av rektor, framgår att Områdesnämnden beslutar i anställnings- och befordringsärenden med undantag av anställning av professor, adjungerad professor och gästprofessor samt befordran till professor vilka beslutas av rektor. Områdesnämnden har ansvaret för beredningen av läraranställnings- och befordringsärenden och beslutar om anställningsprofil, sakkunnigförfarande och utseende av sakkunniga. Rektor har delegerat till dekanus att leda och fördela arbetet och besluta om anställningsvillkoren för personal vid områdets institutioner.

Områdesnämndens vidaredelegation respektive dekanus vidaredelegation

Områdesnämnden delegerar till lärarförslagsnämnden inom respektive sektion att bereda läraranställningsärenden och föreslå innehavare av läraranställning, till områdets befordringsnämnd att lämna förslag avseende befordran och anställning av gästprofessor och adjungerad professor. Dekanus delegerar till prefekt att leda och fördela arbetet för all personal inom institutionen och att besluta om personalens anställningsvillkor, med undantag av de begränsningar som följer av övergripande regler och riktlinjer för universitetet och områdesnämndens och dekanus delegation. Områdesnämnden och dekanus delegerar övrig beredning och beslut i anställningsärenden enligt nedanstående.

Förslag som enligt delegationsordningen ska lämnas av prefekt ska vara förankrade på institutionen.

Förkortningar

ON = områdesnämnden, tillika fakultetsnämnd
AU = områdets arbetsutskott
LFN = lärarförslagsnämnd (en för vardera sektionen)
BFN = befordringsnämnd
R = rektor
Dekanus = fakultetens dekanus
Prodekan = fakultetens prodekanus
Sektdekan = sektionsdekanus
OK = områdeskansliet
IS = institutionsstyrelsen
Inst. = institutionen
PA = personalavdelningen
* = får ej vidaredelegeras

Åtgärd

Förslag (beredning)

Beslut

Del. till

Handläggs

Professor

Anställningsprofil IS ON   OK
Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Prodekan OK
Anställning LFN + R+ Prodekan [1] R   OK
Semester   Prodekan Prefekt Inst.
Ledighet, sammanhängande, ≤ 1 år Prefekt Prodekan   OK
Ledighet, sammanhängande, > 1 år Prodekan R   OK
Ledighet, kortvarig och i enlighet med universitetets riktlinjer (tex släkt-angelägenhet, flytt, fackligt uppdrag)   Prodekan Prefekt Inst.
Föräldraledighet ≤ 1 år   Prodekan Prefekt Inst.
Återtag av ledighet Beslutas av den instans som beviljat ledigheten      
Entledigande (egen uppsägning)   R   OK
Entledigande (pensionsavgång)   R   Inst./PA

Återanställning efter
pension

Prefekt + Prodekan R   OK

Professor kallelse

Förslag om kallelse ON R   OK
Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Prodekan OK
Kallelse till anställning ON R   OK

Övrigt, se Professor
 

       

Adjungerad professor (längst 12 år)

Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Ordf.BFN OK
Anställning BFN + Ordf. BFN[2] R   OK
Förnyad anställning Prefekt + Prodekan R   OK
Besked att tidsbegränsad anst. upphör   Prodekan Prefekt* Inst.
Semester och ledigheter, se Professor
 
       

Gästprofessor (längst 5 år)

Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan  ON Ordf.BFN OK
Anställning BFN + Ordf. BFN [3]  R   OK
Förnyad anställning Prefekt + Prodekan R   OK
Besked att tidsbegränsad anst. upphör   Prodekan Prefekt* Inst.
Semester och ledigheter, se Professor
 
       

Affilierad professor (ca 3år)

Förslag Prefekt      OK
Utnämning (ej anställning) BFN + Ordf. BFN [4] R   OK

Befordran av universitetslektor till professor [5]

Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Ordf.BFN OK
Anställning BFN + Ordf. BFN [6] R   OK

Universitetslektorer

Anställningsprofil IS ON   OK
Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Prodekan OK
Anställning LFN Prodekan   OK
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Entledigande (egen uppsägning)   Prodekan Prefekt* Inst.
Entledigande (pensionsavgång)     Prefekt* Inst./PA

Återanställning efter pension

Prefekt Prodekan   OK

Universitetslektorer, tidsbegränsad anställning 

(5:1 § LAS särskild visstidsanställning eller 5:2 § LAS vikariat)

Missiv, anst. profil/annons IS Prodekan   OK+Inst.[7]
Anställning Prefekt Prodekan   OK+Inst.
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst. 
Besked att tidsbegränsad anst. upphör
 
  Prodekan Prefekt* Inst.

Biträdande lektor, meriteringsanställning

(t.v.  6 år SFS 2017:844) 

Anställningsprofil IS ON   OK
Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Prodekan OK
Anställning LFN Prodekan   OK
Semester, annan ledighet [8]   Prodekan Prefekt Inst.
Entledigande (egen uppsägning)   Prodekan Prefekt* Inst. + OK [9]
Besked att tidsbegränsad anst. upphör   Prodekan Prefekt* Inst.
Förlängning pga föräldraledighet eller sjukfrånvaro   Prodekan Prefekt* Inst. + OK [10]

Förlängning pga särskilda skäl [11]
 

BFN Ordf BFN   OK

Befordran av bitr. lektor till univ. lektor (t.v. anst.)

Utseende av sakkunniga Prefekt + Sektdekan ON Ordf.BFN OK
Anställning [12]
 
BFN Ordf.BFN   OK

Gästlärare

(5.1 § LAS särskild visstidsanställning, längst 12 x 30 dgr)

Anställning   Prodekan Prefekt* Inst.+OK[13]
Förnyad anställning   Prodekan Prefekt* Inst.+OK[14]
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Besked att tidsbegränsad anst upphör
 
  Prodekan Prefekt* Inst.

Adjungerad lärare

(längst 2 år, < 50%, Avtal 2011-12-14 Arbetsgivarverket/OFR, Saco-S, SEKO)

Anställning Prefekt Prodekan   OK
Förnyad anställning Prefekt Prodekan   OK
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Besked att tidsbegränsad anst upphör
 
  Prodekan Prefekt* Inst.

Universitetsadjunkt

Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Entledigande (egen uppsägning)   Prodekan Prefekt* Inst.
Entledigande (pensionsavgång)   Prodekan Prefekt* Inst./PA
Besked att tidsbegränsad anst. upphör   Prodekan Prefekt* Inst.
Återanställning efter pension 
 
  Prodekan Prefekt* Inst.

Befordran av universitetsadjunkt till universitetslektor

Anställning
 
  Dekan   OK

Adjunkt (t.v.)

Utlysning [15] Prefekt + ON R   Inst. + OK
Anställningsprofil IS ON Prodekan OK
Anställning Prefekt Prodekan   OK
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst. 
Entledigande   Prodekan Prefekt* Inst. 
Besked att tidsbegränsad anst upphör
 
  Prodekan Prefekt* Inst. 
Återanställning efter pension (5:1 § LAS)
 
  Prodekan Prefekt* Inst.

Timanställning 

(LAS)

Anställning 
 
  Prodekan Prefekt Inst.

Doktorand

Anställning   Prodekan Prefekt Inst.
Förnyad anställning   Prodekan Prefekt Inst.
Förlängning utöver 48 mån[16]   Prodekan Prefekt Inst.
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Besked att tidsbegränsad anst. upphör
 
  Prodekan Prefekt Inst.

Tekn/adm och forskningspersonal

Utlysning och anställning t.v.   Prodekan Prefekt Inst.
Forskare, inkl forskare, med stöd från forskningsråd (motsv.) (> 12 x 30 dgr, t.v.)    Prodekan Prefekt Inst.
Postdoktor (Minst 2 högst 3 år. Avtal 2021-11-19 Arbetsgivarverket/OFRs omr., Saco-S   Prodekan Prefekt Inst.
Tidsbegränsad anställning (5 § LAS)   Prodekan Prefekt Inst.
Ändrad anställningsbenämning IS Prodekan Prefekt Inst./PA
Semester, annan ledighet   Prodekan Prefekt Inst.
Entledigande (egen uppsägning)   Prodekan Prefekt Inst.
Entledigande (pensionsavgång)   Prodekan Prefekt Inst./PA
Besked att tidsbegränsad anst. upphör   Prodekan Prefekt Inst.
Återanställning efter pension
 
  Prodekan Prefekt Inst.

Amanuens

(student antagen nivå G/A, ≤ 50%, ≤ 3 år, HF 5 kap §§ 8-12)

Anställning
 
  Prodekan Prefekt Inst.

Affilierad lärare/forskare (ca 3år)

Utnämning (ej anställning) Prefekt + Sektdekan Prodekan   OK

 

Överklaganden

Den instans som beslutat om anställningen beslutar i samråd med personalavdelningen om yttranden till Överklagandenämnden för högskolan angående överklaganden i anställningsärenden.
 


[1] LFN bereder ärendet och föreslår vem som ska anställas som professor. Rektor informeras efter LFN 2. Prodekan fattar beslut om att anställningen ska erbjudas så att förhandling kan påbörjas. Prodekan fattar ev. beslut om att tillstyrka anställningsbeslutet. Rektor beslutar om ev. anställning.

[2] BFN bereder alla ärenden inför rektors anställning av adjungerade professorer, gästprofessorer och affilierade professorer och föreslår anställning respektive utnämning. Ordf. BFN fattar ev. beslut om att tillstyrka anställningsbeslutet. Rektor beslutar om ev. anställning respektive utnämning.

[3] Som ovan

[4] Som ovan

[5] Befordran från forskare till professor vid särskilda skäl (AOSU 4.4) handläggs på samma sätt som befordran av universitetslektor till professor.

[6] BFN bereder alla befordringsärenden inför rektors anställning av professor och föreslår anställning. Ordf. BFN fattar ev. beslut om att tillstyrka befordran. Rektor beslutar om ev. anställning som professor efter befordran.

[7] För fördelning av handläggning, se områdeskansliets Rutin vid tidsbegränsad anställning av lärare.

[8] Tjänstledighet av särskilda och eventuellt förlängningsgrundande skäl beslutas dock av Prodekanus.

[9] För kännedom till områdeskansliet

[10] För kännedom till områdeskansliet

[11] Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

[12] Gäller även beslut om att inte befordra till anställning som universitetslektor

[13] För kännedom till områdeskansliet

[14] För kännedom till områdeskansliet

[15]   I enskilda fall, om synnerliga skäl föreligger, kan rektor efter förslag från områdesnämnden besluta att områdesnämnden får utlysa tillsvidareanställning som adjunkt. För principer se rektors beslut 2015-06-04, SU FV-2.3.1.4-1822-15. Handläggs inför rektors beslut av rektors kansli. Vikarierande adjunkt beslutas på samma sätt som vikarierande universitetslektor.

[16] Gäller förlängning på grund av föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret samt förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer. Beslut om förlängning av andra särskilda skäl fattas av dekanus/prodekanus i enlighet med Områdesnämndens delegationsordning 2024-2026.