A. dekanus/prodekanus

B. dekanus/prodekanus efter hörande av arbetsutskottet

C. sektionsdekanus/vice ordförande i resp. sektion

D. ordförande/vice ordförande i grundutbildningsberedningen

E. ordförande/vice ordförande i Forskarutbildningsberedningen

F. institutionsstyrelse/motsvarande

G. prefekt/ställföreträdande prefekt

 

Nedan angivna ärenden, i vilka områdesnämnden eller vicerektor har beslutanderätt, delegeras till:

A. dekanus/prodekanus

 1. besluta i brådskande ärenden av mindre vikt,
 2. avge remissyttrande i brådskande fall,
 3. överlämna yttrande rörande remiss som berör endast en institution,
 4. utse arbetsgrupp för beredning av visst ärende,
 5. föreslå ledamöter i universitetsgemensamma organ mm,
 6. utse ledamöter i områdesnämndens beredande organ med undantag av sektionsberedningarna,
 7. utse huvudområdesansvariga för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
 8. utse ämnesansvarig för ämne i utbildning på forskarnivå,
 9. besluta om medel för strategiska satsningar i samband med tillsättningsärenden,
 10. anta docent,
 11. föreslå/utdela, efter förslag från stipendieberedningen, donationsstipendier, C.F. Liljevalch Jr:s och K-B och M. Augustinssons resestipendier, Sture Erikssons fond, Bendixsons docentstipendium, Sigrid Arrhenius' stipendium, andra stipendier,
 12. besluta om förlängd studiestödstid utöver 48 månader med hänvisning till andra skäl än föräldraledighet, militärtjänst, sjukdom eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer,
 13. på individnivå besluta att ’’teknologie’’ eller ’’medicine’’ får användas som förled i examen på forskarnivå,
 14. godkänna ”liknande särskilda skäl”, enligt HF 7 kap §37:3, som grund för undantag från att informera om utlysning av doktorandplats,
 15. medge undantag från kravet på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå om det finns särskilda skäl,
 16. utnämna affilierade forskare/lärare (ej professor),
 17. tillstyrka att disputation får ske under perioden 16 juni – 14 augusti,
 18. godkänna att disputation får ske i lokal utanför Stockholms universitet,
 19. utse hedersdoktor/er,
 20. fastställa smärre ändringar i allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå.

B. dekanus/prodekanus efter hörande av arbetsutskottet

 1. besluta om andra strategiska satsningar inom ramen för strategiska medel.

C. sektionsdekanus/vice ordförande i resp. sektion

 1. utse opponent, betygsnämnd, kontaktperson och ordförande under disputationsakten,
 2. godkänna att flera disputationer inom sektionen får ske vid samma tidpunkt,
 3. anta till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål,
 4. anta till utbildning på forskarnivå med annan studiefinansiering än doktorandanställning,
 5. besluta om sektionsberedningens sammansättning och ledamöter,
 6. anta till utbildning på forskarnivå som innebär mindre studiestödstid än 48 heltidsmånader.

efter hörande av respektive sektionsberedning

      7. föreslå fördelning av sektionssatsningen.

D. ordförande/vice ordförande i grundutbildningsberedningen

 1. fastställa nya kursplaner,
 2. fastställa revideringar av kursplaner,
 3. upphäva kursplan,
 4. upphäva utbildningsplan som ersätts av motsvarande utbildningsplan,
 5. utse granskningsgrupper för utbildningsgranskning av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå,
 6. besluta om klassificering till utbildningsområde för kurser tillhörande befintlig basklassificering, föreslå (beslut fattas av Rektor) klassificering för kurser som avviker från befintlig basklassificering, samt föreslå klassificering för nytt huvudområde.

efter hörande av grundutbildningsberedningens arbetsutskott

      7. inrätta och fastställa utbildningsplaner där inrättande och fastställande föranleds av ändring av utbildningens namn eller förkunskapskrav,
      8. fastställa revidering av utbildningsplaner,

      9. fastställa revideringar av examensbeskrivningar,
      10. inrätta nya kursplaner,
      11. fastställa större revideringar av kursplaner,
      12. upphäva utbildningsplan som inte ersätts av en motsvarande utbildningsplan,
      13. besluta om disposition av medel avsatta för UGA-relaterade satsningar.

efter hörande av grundutbildningsberedningen

      14. inrätta och fastställa nya kursplaner av principiellt intresse,
      15. fastställa revideringar av examensbeskrivningar av principiellt intresse,
      16. inrätta och fastställa utbildningsplaner av principiellt intresse, där inrättande och fastställande föranleds av ändring av utbildningens namn eller förkunskapskrav,
      17. fastställa revideringar av utbildningsplaner av principiellt intresse.

E. ordförande/vice ordförande i Forskarutbildningsberedningen

 1. utse granskningsgrupper för utbildningsgranskning av utbildning på forskarnivå.

F. institutionsstyrelse/motsvarande

 1. fastställa kurslitteratur för kurser inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
 2. fastställa kompletterande riktlinjer för bedömning av uppsatser, examensarbeten och andra större uppgifter avseende:
  - hur mycket handledartid studenten har rätt till som ett minimum,
  - vilka grundläggande hänsyn som skall tas vid betygssättning samt vilka bedömningsgrunder som skall gälla,
  - under vilka omständigheter studenten har möjlighet att byta handledare,
 3. utse examinatorer i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (beslut får ej vidaredelegeras längre än till prefekt/stf prefekt),
 4. anta studerande till utbildning på forskarnivå med doktorandanställning (beslut om antagning får ej vidaredelegeras) 
  (för antagning till licentiatexamen, antagning med annan studiefinansiering än doktorandanställning och antagning till utbildning på forskarnivå som innebär mindre studiestödstid än 48 heltidsmånader – se C),
 5. besluta om kursutbud och utbildningsplatser,
 6. tillstyrka inrättande och revidering av examensbeskrivningar, utbildningsplaner och kursplaner,
 7. besluta om tidpunkterna för institutionens egna utlysningar av platser i utbildning på forskarnivå. Tiderna ska anges på resp. institutions hemsida,
 8. fastställa budget på institutionsnivå,
 9. bedöma om finansieringen för sökande till utbildning på forskarnivå med annan studiefinansiering än utbildningsbidrag eller doktorandanställning kan säkras under hela utbildningstiden och den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år (fyra år för licentiatexamen)
 10. besluta om utbud av valbara kurser i utbildningsprogram och minsta utbud av valbara kurser inför varje ny programstart.

G. prefekt/ställföreträdande prefekt

 1. leda och fördela arbetet för all personal inom institutionen och att besluta om personalens anställningsvillkor, med undantag av de begränsningar som följer av övergripande regler och riktlinjer för universitetet och områdesnämndens och dekanus delegation (beslut om professorers lön fattas av rektor, övriga begränsningar se fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden)
 2. ansvara för arbetsmiljöfrågor och miljö (inkluderar studenternas arbetsmiljö)
 3. i samråd med personalavdelningen besluta om yttranden till Överklagandenämnden för Högskolan angående överklaganden i anställningsärenden avseende teknisk, administrativ och forskningspersonal,
 4. teckna attest och utanordna för institutionens konton,
 5. ingå avtal avseende utbildning, forskning och samverkan för verksamheten inom respektive institution med följande begränsningar:
  a. teckna uppdragsavtal upp till max 500.000 kronor
  b. teckna bidragsavtal upp till max 6.000.000 kronor
 6. besluta om inrättande av stipendier (utbildning på grundnivå och avancerad nivå och postdok),
 7. utse studierektor (för utbildning på grundnivå/avancerad nivå och forskarnivå),
 8. besluta om utfärdande av kursbevis i enlighet med 6 kap. 20 § HF,
 9. besluta om hur ansökan till utbildning på forskarnivå ska utformas. Informationen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig på resp. institutions hemsida,
 10. utse huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander samt vid begäran av doktorand besluta om byte av handledare i enlighet med 6 kap. 28 § HF,
 11. ansvara för att handledarna har genomgått handledarutbildning eller har motsvarande kompetens,
 12. göra motsvarandebedömningen av inledande högskolepedagogisk utbildning för undervisande doktorander,
 13. fastställa individuell studieplan och finansieringsplan i utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och handledaren, samt regelbundet, minst en gång per år, följa upp denna studieplan,
 14. besluta om förlängd studiestödstid utöver 48 månader med hänvisning till föräldraledighet, militärtjänst, sjukdom enligt läkarintyg eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer (för förlängning med hänvisning till andra skäl – se A),
 15. avge förslag på opponent, betygsnämnd, kontaktperson och ordförande under disputationsakten (får ej vidaredelegeras längre än till berörd ämnesansvarig för utbildningen på forskarnivå),
 16. besluta om tid och plats samt utse opponent och examinator och i förekommande fall bedömargrupp (i vilken examinator ska ingå) för examination av licentiatuppsats,
 17. besluta om förkortad spiktid inför examination av licentiatuppsats och besluta om tillstånd att licentiatseminarium äger rum utanför terminstid,
 18. föreslå huvudområdesansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
 19. föreslå ämnesansvarig för ämne i utbildning på forskarnivå,
 20. medge dispens för undervisning utanför terminstid,
 21. ansvara för att nyanställda lektorer och professorer, som saknar högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande kompetens, genomgår högskolepedagogisk utbildning om 15 hp inom de två första anställningsåren,
 22. ansvara för god forskningssed, samt att de skyldigheter som en forskningshuvudman har enligt lag om etikprövning (EPL) av forskning som avser människor fullgörs.

H. Ansvarig för huvudområden som leder till generell examen, motsvarande funktion för utbildning som leder till yrkesexamen

 1. för examen inom huvudområdet besluta om undantag från obligatoriska kurser (beslut om dispens eller tillgodoräknande på program som leder till yrkesexamen och generell examen fattas av ansvarig på programmets värdinstitution efter hörande av huvudområdesansvarig för huvudområdet för den generella examen),
 2. besluta om tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med 6 kap 6-8 §§ HF,
 3. bevilja uppehåll och återkomst till studier på program (för program som leder till både yrkesexamen och generell examen fattas beslut av ansvarig på programmets värdinstitution),
 4. besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram(för program som leder till både yrkesexamen och generell examen fattas beslut av ansvarig på programmets värdinstitution),

I. Docentberedningens ordförande

 1. utse sakkunnig vid ansökan om docentur.

J. Ämnesansvarig för utbildningen på forskarnivå

 1. besluta om tillgodoräknanden inom utbildningen på forskarnivå i enlighet med 6 kap 6-8 §§ HF.