Vilket organ inom organisationen som har beslutanderätt och huruvida den kan delegaras till annat organ regleras av Högskoleförordningen. Om dessa organ har delegerat beslutanderätten vidare står det i de olika delegationsordningarna. I Stockholms universitets delegationsordning står även kort om regler kring delegering.

Delegationsordning för det naturvetenskapliga området från och med 2024

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området