Kriterier för anställning av adjungerad professor
Handläggningsordning för adjungerad professor
Kriterier och handläggningsordning för gästprofessor

Kriterier för anställning av adjungerad professor

En adjungerad professor vid Stockholms universitet ska i enlighet med Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att bli förordnad som adjungerad professor inom det naturvetenskapliga området ska personen vara docentkompetent eller ha motsvarande vetenskaplig och pedagogisk meritering. Det ska klart framgå att personen kommer tillföra institutionen specifik kompetens inom institutionens vetenskapliga ämnesområde eller dess tillämpningar. Personen bör vidare vara forskningsaktiv och ha erfarenhet av handledning på avancerad nivå eller inom forskarutbildningen. Den adjungerade professorn bör delta i utbildningen vid den institution där anställningen placeras. Denna utbildningsaktivitet ska företrädesvis omfatta handledning på avancerad nivå och/eller forskarnivå, men även föreläsningar inom personens yrkesområde. 

Handläggningsordning för adjungerad professor

En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. Den sammanlagda anställningstiden får enligt Högskoleförordningen, HF, omfatta högst 12 år.

Förslag om adjungering lämnas från institutionen till områdesnämnden. Förslaget ska innehålla motivering, beskrivning av anställningen, ämne för anställningen och förslag om sakkunniga. En skriftlig överenskommelse om villkoren för anställningen mellan universitetet (institutionen), huvudarbetsgivaren och personen själv ska ingå i beslutsunderlaget. Av överenskommelsen ska framgå att arbetsgivaren låter NN tjänstgöra x % vid institutionen. Det brukliga är 20 % och att NNs arbetsgivare står för lönekostnaden. NN anställs då med 0 kronor vid SU. 

Adjungerad professors skicklighet ska sakkunniggranskas om det inte är uppenbart obehövligt. Områdets befordringsnämnd avgör om sakkunniggranskning ska ske. Prodekanus fattar beslut om granskning. Befordringsnämnden avger förslag om anställning till prodekanus. Adjungerad professor anställs av rektor efter förslag från prodekanus. 

Kriterier och handläggningsordning för gästprofessor

Syftet med anställning som gästprofessor är att under en begränsad tid knyta en person med speciell kompetens till universitetet. Som gästprofessor anställs i normalfallet en person som kommer från ett annat lärosäte. 

För att anställas som gästprofessor krävs att den sökande har bedömts ha professorskompetens i enlighet med de kriterier som fastställts i Stockholms universitets anställningsordning, AOSU. Den sammanlagda anställningstiden får enligt HF omfatta högst 5 år.

Förslag om anställning av gästprofessor lämnas från institutionen till områdesnämnden. Förslaget ska innehålla motivering, beskrivning av anställningen, ämne för anställningen, vid behov förslag om sakkunniga och ett utkast till anställningsbeslut. Ett intyg från hemuniversitetet ska ingå i beslutsunderlaget. 

Gästprofessors skicklighet ska sakkunniggranskas om det inte är uppenbart obehövligt. Områdets befordringsnämnd avgör om sakkunniggranskning ska ske. Prodekanus fattar beslut om granskning. Befordringsnämnden avger förslag om anställning till prodekanus. Gästprofessor anställs av rektor efter förslag från prodekanus.