Befordringsärenden inom det Naturvetenskapliga området bereds av områdets befordringsnämnd. Beslutet om befordran fattas i enlighet med universitetets och områdets delegationsordning.

De sakkunnigas uppgift är att granska och bedöma den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet inför beredning i befordringsnämnden.

Vid beredningen gäller bestämmelserna i 4 kap Högskoleförordningen, Anställningsordning för anställning av lärare vid Stockholms universitet (AOSU) och de kriterier för befordran som områdesnämnden fastställt.

Ansökningshandlingar

Den sökande har anmodats utforma ansökan enligt universitetets anvisning för sökande vid befordran samt kompletterande anvisning för sökande inom det Naturvetenskapliga området. Se länk längre ner. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar.

Individuellt yttrande

Varje sakkunnig skall individuellt granska kandidaten. I sitt undertecknade yttrande ska varje sakkunnig bedöma och redogöra för skickligheten hos den sökande med beaktande av områdesnämndens bedömningskriterier vid befordran.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder för befordran

Behörighetskraven för befordran till universitetslektor respektive professor framgår av Bedömningskriterier vid befordran till universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området.

Hur väl den sökande uppfyller de av områdesnämnden uppställda kriterierna skall tydligt redovisas av varje sakkunnig. Den sökandes behörighet med avseende på såväl vetenskaplig skicklighet som på pedagogiska skicklighet ska bedömas var för sig. Slutligen görs en sammanvägd bedömning av den sökandes behörighet.

Handläggningen inom fakulteten

När de sakkunnigas yttranden inkommit till universitetet är de offentliga handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att den sökande och vem som helst har rätt att få ta del av innehållet.

Vid befordringsnämndsmöte föreslår befordringsnämnden områdesnämnden att bevilja eller avslå ansökan om befordran. De sakkunniga deltar inte i befordringsnämndsmöten.

Rekommenderad disposition av yttrandet

  • Bakgrund, eventuell kommentar om underlag för uppdraget
  • Beskrivning av den sökandes meriter i vetenskapligt, pedagogiskt och administrativt hänseende
  • Bedömning av hur väl den sökande uppfyller områdets kriterier för befordran, uppdelat på vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet
  • Slutlig sammanvägning där det klart framgår om befordran rekommenderas eller ej.

Övriga styrdokument för anställning som lärare vid Stockholms universitet