Den rådgivande gruppen utgörs av 5-10 kollegor med erfarenhet från lärarrekryteringsarbete inom relevant sektion på fakulteten (matematisk-fysiska sektionen, kemiska sektionen, sektionen för geo- och miljövetenskaper eller biologiska sektionen) och leds av vice ordförande i berörd lärarförslagsnämnd. Prefekten, eller annan representant för den institution där den biträdande lektorn är anställd, ska alltid vara med i den rådgivande gruppen. 

Halvtidsrådgivningen bör ske ungefär tre år efter det att anställningen som biträdande lektor påbörjades. Den inleds med att den biträdande lektorn under ca 25 minuter presenterar sina resultat, framsteg och utveckling under sin tid som biträdande lektor med ledning av de kriterier som utgör grunden för den samlade bedömningen vid en senare befordringsansökan. Presentationen bör också vara framåtblickande och innehålla planer för den resterande tiden som biträdande lektor och visioner för tiden efter en eventuell befordran till universitetslektor. Den rådgivande gruppen ska utifrån sina erfarenheter av lärarrekrytering – speciellt av universitetslektorer, identifiera styrkor och svagheter med avseende på vetenskaplig meritering, självständighet och pedagogisk meritering. Gruppen har möjlighet att ställa frågor och för sedan interna diskussioner med fokus på eventuella utvecklingsområden som behöver prioriteras under den kvarvarande tiden som biträdande lektor. Den vice ordföranden, eller någon eller några av denne utsedd, förmedlar sedan klart och tydligt gruppens informella och kollegiala råd muntligt till den biträdande lektorn (För att undvika att den vice ordförande som leder halvtidsrådgivningen senare deltar i befordringsnämnden vid befordran så bör den som deltar i ett befordringsärende från biträdande lektor till universitetslektor inte ha varit rådgivare vid den tidigare halvtidsrådgivningen.). Målsättningen är att skarpa råd och rekommendationer ska hjälpa den biträdande lektorn att identifiera områden som skulle behöva stärkas.