Pedagogiskt sakkunnig
Ansökan
Vetenskapligt sakkunniga
Befordringsnämndens sammanträde
Beslut

Pedagogiskt sakkunnig

Den pedagogiska skickligheten bedöms internt på universitetet. Senast ett och ett halvt år innan förordnandetiden utgått utser ordförande för befordringsnämnden, på initiativ av prefekten och efter hörande av sektionsdekanen, en pedagogiskt sakkunnig. Denna ska vara en erfaren docentkompetent lärare som har kunskap inom ämnet men som inte bör tillhöra den sökandes institution. Den sakkunniga bedömer den biträdande lektorns pedagogiska skicklighet genom att följa undervisning och handledning under en tid. I detta ingår bland annat att bevista valda undervisningstillfällen och att prata med studenter, doktorander och studierektorer för grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Den sakkunniga avger ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet ca sex månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut och deltar med yttranderätt i befordringsnämndens sammanträde. Det pedagogiska utlåtandet baseras också på ansökans innehåll.

Ansökan

Ansökan om befordran inlämnas till områdesnämnden senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Ansökan om befordran ska vara utformad enligt den mall för ansökan som Stockholms universitet tagit fram samt enligt kompletterande anvisningar för sökande inom det Naturvetenskapliga området framtagna av Områdesnämnden. I ansökan om befordran ska ingå en redogörelse för alla bidrag som den sökande sökt under perioden som biträdande lektor med uppgift om huruvida bidragen erhållits. Om omdömen erhållits, till exempel från Vetenskapsrådet, ska dessa bifogas. Ansökan får kompletteras senare.

Vetenskapligt sakkunniga

Sektionsdekanen ska efter samråd med prefekten och senast då ansökan lämnas in, föreslå 10 (eller fler) sakkunniga. De sakkunniga ska vara internationella auktoriteter inom området och båda könen bör vara representerade. Förslag kan också lämnas av befordringsnämnden.

Brev med instruktioner skickas till de sakkunniga med dekan som avsändare. Mall för brev bifogas. De sakkunniga bedömer enbart den vetenskapliga skickligheten och avger var sitt utlåtande som ska vara Områdesnämnden tillhanda ca sex månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Utlåtandet ska utmynna i att den sökande ges något av betygen:

Outstanding. Exceptionally strong scientist with negligible weaknesses.
Excellent. Very strong scientist with negligible weaknesses.
Very good to excellent. Very strong scientist with minor weaknesses.
Very good. Strong scientist with minor weaknesses.
Good. Some strengths, but also moderate weaknesses.
Weak. A few strengths, but also at least one major weakness or several minor weaknesses.
Poor. Very few strengths and numerous major weaknesses.

De sakkunniga ombeds sätta den sökande i relation till andra forskare som befinner sig på ungefär motsvarande plats i karriären som den sökande och i synnerhet till sådana som befordrats på det egna lärosätet.

Befordringsnämnden kan komplettera sakkunnigutlåtandena genom samtal med de sakkunniga och annan referenstagning.

Befordringsnämndens sammanträde

Befordringsnämnden sammanträder ca fyra månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Vid befordringsnämndens sammanträde ges den sökande möjlighet att muntligt presentera sin verksamhet varefter befordringsnämnden intervjuar den sökande. Presentation och intervju fokuserar på hur den sökande förvaltat sina resurser och möjligheter under tiden som biträdande lektor och på planerna för framtiden.

Baserat på de kriterier för befordran som Områdesnämnden ställt upp bedömer befordringsnämnden om ansökan om befordran ska tillstyrkas eller avslås.

Beslut

Beslut om befordran tas av Områdesnämnden senast tre månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Vid beslut om befordran anställs den sökande i normalfallet som universitetslektor från och med den tidpunkt som förordnandet som biträdande lektor löper ut.

 

Mall för brev till vetenskapligt sakkunniga