Befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Befordran från universitetslektor till professor

Befordran från forskare till professor vid särskilda skäl

 

De nationella reglerna återfinns i Högskoleförordningen (HF) kap 4 och de lokala reglerna i Stockholms universitets anställningsordning (AOSU). De områdesspecifika reglerna är beslutade av Områdesnämnden för naturvetenskap (ON) eller Fakultetsnämnden för naturvetenskap (FN). ON har ersatt FN från och med 2015. 

I. Befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Lokala regler, AOSU 4.2

En biträdande lektor vid Stockholms universitet ska efter ansökan befordras till universitetslektor tills vidare om han eller hon har behörighet för befordran och dessutom har bedömts lämplig utifrån följande kriterier samt de specifika kriterier som varje områdesnämnd
har fastställt. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.

Den sökandes pedagogiska skicklighet på lektorsnivå bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt vara väl dokumenterad.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller av områdesnämnden bedömts ha motsvarande kunskaper.

Ämnesområdet ändras inte i samband med befordran.

a) Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området. Gäller biträdande lektorer anställda enligt SFS 2012:523, beslut FN 2012-10-24.

Den sökandes vetenskapliga skicklighet ska under tiden som biträdande lektor ha visats genom vetenskaplig verksamhet på hög nivå. Detta innefattar att den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i väl ansedda internationella tidskrifter med peer-review. Den sökande ska ha visat förmåga att självständigt initiera och driva internationellt framstående vetenskaplig verksamhet.

Viktiga kvalitetskriterier är:

 • Visad självständighet och utveckling under tiden som biträdande lektor.
 • Visad förmåga att erhålla den finansiering som verksamheten kräver.
 • Deltagande i den internationella forskningsvärlden t ex som inbjuden talare vid konferenser eller som granskare för tidskrifter, ansökningar mm. 

Den pedagogiska skickligheten ska vara visad genom självständigt planerad och genomförd undervisning, till exempel omfattande hel kurs eller stor del av kurs, på grundnivå eller avancerad nivå och genom handledning inom utbildning på forskarnivå. Denna undervisning och handledning ska vara av hög kvalitet.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng. (Målen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning beskrivs i SUHFs Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (REK 2016:1). Handledarutbildningar och ledarskapsutbildningar ingår ej i högskolepedagogisk utbildning.)

b) Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området. Gäller biträdande lektorer anställda enligt SFS 2017:844, beslut ON 2017-12-06.

För att befordras till universitetslektor krävs att den sökande har visat förmåga att självständigt initiera och driva internationellt framstående vetenskaplig verksamhet och har visat förmåga att handleda och bedriva undervisning av hög kvalitet. Den sökande ska ha visat utveckling i sin vetenskapliga och pedagogiska gärning och ska bedömas vara en mycket stark forskare med försumbara svagheter. 

Den sökandes vetenskapliga skicklighet ska ha visats genom vetenskaplig verksamhet på mycket hög nivå.  

Detta innefattar att den sökande

 • som självständig forskare har producerat vetenskapliga arbeten av hög kvalitet som har publicerats i väl ansedda internationella tidskrifter med peer-review
 • har hävdat sig i konkurrensen om bidrag från finansiärer som ERC, KAW, VR och Formas
 • har etablerat sig i den internationella forskningsvärlden som inbjuden talare vid konferenser, som granskare för tidskrifter, ansökningar m.m

Den sökandes pedagogiska skicklighet ska ha visats genom undervisning och handledning av hög kvalitet.

Detta innefattar att den sökande har

 • genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. (Målen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning beskrivs i SUHFs Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (REK 2016:1). Handledarutbildningar och ledarskapsutbildningar ingår ej i högskolepedagogisk utbildning.)
 • genomgått handledarutbildning (Tilläggsbeslut ON 2019-03-27)
 • undervisat och handlett regelbundet
 • självständigt planerat och genomfört undervisning av hög kvalitet, omfattande hel kurs eller stor del av kurs, på grundnivå eller avancerad nivå
 • ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen
 • handlett med hög kvalitet inom utbildning på forskarnivå.

Den sökande förväntas kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska och ska under tiden som biträdande lektor ha bidragit till institutionsgemensam utveckling.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande uppvisar vetenskaplig redlighet, förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

II. Befordran från universitetslektor till professor

Lokala regler, AOSU 4.3

En universitetslektor som är anställd tills vidare vid Stockholms universitet ska efter ansökan befordras till professor om han eller hon har behörighet för befordran och dessutom har bedömts lämplig utifrån följande kriterier samt de specifika kriterier som varje områdesnämnd
fastställer.

Den vetenskapliga skickligheten på professorsnivå ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten på professorsnivå ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå samt vara väl dokumenterad.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller av områdesnämnden bedömts ha motsvarande kunskaper.

I normalfallet ändras inte ämnesområdet i samband med befordran.

Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området, beslut ON 2019-03-27, gäller från och med 2019-07-01.

Utöver de kriterier som är fastställda i Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, gäller för befordran från universitetslektor till professor inom Naturvetenskapliga fakulteten att kriterierna för befordran från biträdande lektor, anställd enligt SFS 2017:844, till
universitetslektor ska vara uppfyllda (se ovan I b). 

I den sammanvägda bedömningen inför beslut om befordran beaktas även följande kriterier:

 1. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom att sökande är internationellt erkänd inom området för anställningen, t.ex. i form av inbjudna föredrag och granskningsuppdrag av icke ringa omfattning.
 2. Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i väl ansedda internationella tidskrifter med peer-review.
 3. Den sökande ska ha byggt upp och bedriva egen forskningsverksamhet av betydande omfattning och hög kvalitet. Vidare bör den sökande återkommande erhållit forskningsbidrag i nationell och/eller internationell konkurrens.
 4. Den sökandes forskningsplan för de kommande fem åren ska hålla hög kvalitet.
 5. Den sökande ska ha visat akademiskt ledarskap, exempelvis genom deltagande i beredningar på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå.
 6. Den sökandes pedagogiska skicklighet ska vara visad genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning. Undervisningen bör ha bedrivits på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 7. Den sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning inom universitetsutbildning.
 8. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av utbildning på forskarnivå. I detta ingår att sökande bör ha varit de facto huvudhandledare för åtminstone två forskarstuderande som erhållit doktorsexamen. Med de facto huvudhandledare avses ansvar för hela processen, inklusive aktiv handledning i själva forskningsarbetet. 
 9. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning, t.ex. handledning av examensarbete eller handledning av postdoktor.
 10. Den sökande bör uppvisa dokumenterad erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

III. Befordran från forskare till professor vid särskilda skäl

Lokala regler (AOSU 4.4)

En forskare som beviljats eller kommer att beviljas Wallenberg Academy Fellow kan befordras till professor i enlighet med gällande regler för befordran från lektor till professor. Rektor kan även medge möjlighet till befordran i fall som bedöms vara av motsvarande
karaktär om det finns särskilda skäl.

Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området, beslut ON 2019-03-27.

Inom Naturvetenskapliga fakulteten sker prövning för befordran från forskare till professor vid särskilda skäl i enlighet med de kriterier för befordran från universitetslektor till professor som anges ovan.

 

BESLUT FN/ON 2012-10-24, 2017- 12-06, 2019-03-27 Gäller från och med 2019-03-27 Dnr SU FV-1.1.2-1341-19