Samordning av ansökan om befordran från biträdande lektor och ansökan om docent
Samordning av nyligen rekryterad universitetslektor och ansökan om docent
Ny handläggningsordning

Den ordinarie gången för att ansöka om att bli antagen som docent i ett ämne vid Naturvetenskapliga fakulteten är att fylla i en ansökan om att antas till docent som sedan skickas till Naturvetenskapliga kansliet för beredning i Docentberedningen, följt av delegationsbeslut av fakultetens dekanus. Ansökan ska följa Fakultetens instruktioner för ansökan, vilket bl. a. innebär att redogöra för vetenskapliga och pedagogiska aktiviteter tillsammans med ett stödbrev från berörd prefekt. Docentberedningen gör därefter en första preliminär bedömning, och om denna faller väl ut så utses en extern sakkunnig att bedöma den vetenskapliga kompetensen efter vissa kriterier. Om även denna bedömning faller väl ut beslutar docentberedningen att personen ges möjlighet att hålla sin docentföreläsning. Om denna godkänns rekommenderar docentberedningen att den sökande antas som docent. Vid tveksamheter i något skede ombeds kandidaten att dra tillbaka sin ansökan tills meriteringen förbättrats, alternativt så rekommenderar docentberedningen att ansökan avslås.

Samordning av ansökan om befordran från biträdande lektor och ansökan om docent

Samordningsmöjligheter finns mellan Docentberedningen och Befordringsnämnden. En biträdande lektor som bedömts uppfylla kraven för befordran till universitetslektor kan använda den granskning som gjorts i samband med befordran i sin ansökan till Docentberedningen om att bli antagen som docent. Ytterligare sakkunniggranskning i samband med docentansökan behövs då inte och Docentberedningen kan besluta att sökande direkt kan bedömas vara klar för docentföreläsning om kraven i övrigt är uppfyllda.

Samordning av nyligen rekryterad universitetslektor och ansökan om docent

Samordningsmöjligheter finns även mellan Docentberedningen och Lärarförslagsnämnderna. En nyligen rekryterad universitetslektor kan använda den granskning som gjorts i samband med rekryteringen i sin ansökan till Docentberedningen om att bli antagen som docent. Ytterligare sakkunniggranskning i samband med docentansökan behövs då inte och Docentberedningen kan besluta att sökande direkt kan bedömas vara klar för docentföreläsning om kraven i övrigt är uppfyllda.

Ny handläggningsordning

En biträdande lektor som bedömts uppfylla kraven för befordran till universitetslektor, eller en nyligen rekryterad universitetslektor, kan i samband med docentansökan ange att han/hon vill använda den granskning som gjorts i samband med befordran eller rekrytering. Docentberedningen gör en bedömning utifrån sakkunnigyttrande från befordringsärendet respektive lärarförslagsnämnden, tillsammans med övrig dokumentation och fattar därifrån beslut om att gå vidare till docentföreläsning, alternativt avslå ansökan.