Examination
Disciplinåtgärder

Examination

Med examination menas alla former av bedömning av studenternas prestationer, som ingår i kraven för att bli godkänd på kursen. I kursplanen anges hur examinationen ska ske. Examinationen utformas med utgångspunkt från de lärandemål som anges i kursplanen och de betygskriterier som delats ut vid kursstart. Läraren ska sträva efter att ge uppgifter av rimlig svårighetsgrad och som inte frestar till kopiering (plagiering) eller annan form av fusk. Läraren ska bedöma studentens prestationer på ett rättvist och objektivt sätt.

Utdrag ur universitetets regler för tentamensskrivningar finns på omstående sida. Vid varje tentamenstillfälle ska tydliga anvisningar om vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen delas ut.

Examinationsformer som uppsatser, hemtentamina och andra skriftliga redovisningar som t.ex. laborationsrapporter bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande. Läraren ska lämna tydliga instruktioner om vilken grad av självständighet som förväntas. Kopiering (plagiering) av text är inte tillåten. Varje student ska, om inte annat anges, skriva sin egen text (eller motsvarande). Att använda någon annans text i sin egen utan att ange varifrån den lånade texten kommer är plagiering. Plagiering är också om man kopierar någon annans text och skriver om texten på vissa ställen, lägger till några egna formuleringar, osv. Alla olika typer av källor som används ska redovisas som referenser, fotnoter och/eller källförteckning. Hämtas information eller idéer från annan person eller källa ska detta tydligt anges. Om enstaka meningar från annan text används som citat, måste dessa omges med citationstecken och källan anges som referens. Observera att detta även gäller egen tidigare publicerad text.

Vid arbete i grupp skall varje medlem i gruppen bidra till arbetet på ett likvärdigt sätt. I normalfallet ska varje medlem kunna redogöra för uppgiften i sin helhet.

Vissa kursmoment inom en kurs kan kräva obligatorisk närvaro; vilka moment det gäller framgår av kursplanen. Närvaro kontrolleras via närvarolistor eller på annat sätt. Det är otillåtet att få det att framstå som om en person närvarat fast han/hon inte har gjort det (t.ex. genom att skriva upp kamrats namn på närvarolista).

Disciplinåtgärder

Universitetsledningen ser mycket allvarligt på fusk och plagiat och alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen. Prefekt/studierektor ska utreda det inträffade och om misstanken kvarstår lämna en anmälan till rektor.

Från ’’Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet’’:

Regler för tentander

 

1. Tentands ansvar att följa reglerna

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material.

2. Identitetskontroll och namnteckning

Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tentand ska anteckna sitt namn och personnummer (eller vid anonym tentamen annan identifikationskod) enligt skrivvakts anvisningar.

3. Placering i skrivsalen

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på placeringslistor.

4. Personliga tillhörigheter

Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

5. Hjälpmedel

Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.

6. Papper

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper.

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter

Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får delta i det skriftliga provet endast under förutsättning att ingen av tentanderna i skrivsalen varit utanför eller lämnat skrivsalen.

8. Förbud för tentander att samtala

Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.

9. Paus och toalettbesök

Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar.

10. Inlämning

Tentand får inte ta med sin tentamen ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen.

11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder.

12. Fusk

Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av rektor som ett disciplinärende.

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande

Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om de får återgå till skrivningen.