Fastställda kurs- och utbildningsplaner är juridiskt bindande och högskolan är skyldig att följa det som föreskrivs i dem. En student som antagits och därefter registrerats på en kurs eller ett utbildningsprogram har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Om en kurs- eller ett utbildningsprogram som varit vilande (d.v.s. inte haft något tillfälle kopplat till sig och därigenom i praktiken haft s.k. nollintag) ges igen, också om det sker efter flera år, har tidigare antagna och registrerade studenter, som inte fullgjort kursfordringarna, rätt att – i mån av plats – omregistrera sig och begära att få bli examinerade på resterande delar av utbildningen.

Det kan i vissa fall finnas skäl för ett lärosäte att besluta att en fastställd kurs- eller utbildningsplan inte ska vara giltig längre. Detta dokument fastställer beslutsgången och den handläggning som krävs för att detta ska ske på ett rättssäkert sätt.

Det beslut som behöver fattas, i enlighet med Stockholms universitets gällande delegations­ och beslutsordningar, är att kursplanen eller utbildningsplanen ska upphävas. (Inom vissa fakulteter är i dagsläget beslut som gäller kurs- och utbildningsplaner delegerade till institutioner. Inom andra är det fakultetsnämnd eller dekan som fattar dessa beslut.) Ett sådant beslut ska t.ex. fattas när en utbildning helt ska utgå ur utbildningsutbudet, liksom när en kurs eller ett utbildningsprogram ska ersättas med en ny och snarlik och därför behöver en ny plan.

Ett beslut om upphävande medför att en avvecklingsprocess (av en kurs eller ett utbildnings­ program med angiven kod) tar vid. Den kan se lite olika ut, beroende på orsaken till upp­ hävandet. Områdena kan ha förenklade rutiner för hanteringen av beslut om upphävande som inte rör den situation där utbildningen helt ska utgå ur utbudet. Vid frågor som rör detta kan utbildningsledaren vid berörd fakultet kontaktas.

Nedan listas de rutiner som den utbildningsansvariga institutionen alltid ska följa när en utbildning helt ska utgå ur utbildningsutbudet.

Upphävande av kursplan

(En kursplan för en kurs som ingår i ett utbildningsprogram kan upphävas bara under förutsättning att samtliga studenter på det aktuella programmet som ännu inte examinerats på den aktuella kursen senast tre månader innan en reviderad utbildningsplan ska börja gälla informeras om innebörden av beslutet, att studenter deltar i beslutet och beredningen av det samt att revideringen i sig inte innebär större olägenheter för studenterna. Om möjligt ska kursen, vars kursplan har upphävts, ersättas med en likvärdig kurs för de redan antagna och registrerade studenterna.)

Till ett förslag om upphävande av en kursplan (avveckling av kurs med angiven kod), som ställs till aktuell beslutsfattare, ska bifogas:

 • en kort motivering
 • en beskrivning av de följder en avveckling av kursen medför för berörd/a institution/er
 • en beskrivning av hur utbildningskvaliteten ska säkerställas för studenter som redan påbörjat studier på kursen

Skälen för upphävande ska alltid anges i beslutet.

Ett beslut om upphävande av kursplan innebär att kursplanen upphör att gälla minst tre terminer (och högst två år) efter beslutsdatum. Tiden mellan beslut och faktiskt upphörande benämns avvecklingsperiod. Under denna period är den (upphävda) kurs­ planen fortfarande en juridiskt bindande föreskrift och den registrerade studenten har rätt att examineras på kursen. Därefter upphör denna rätt, liksom universitetets åtagande enligt kursplanen. (Jämför de övergångsregler om examination som ska finnas i samtliga kursplaner.)

När beslut om upphävande har fattats, och under avvecklingsperioden fram till dess att kursplanen upphör att gälla, ska följande ordning tillämpas:

 • kursplanen ska så snart som möjligt efter beslut inaktiveras, d.v.s. läggas ned i utbildningsdatabasen (kursplanen som dokument finns dock kvar i utbildnings­ databasens s.k. planarkiv)
 • innan detta görs ska en ny beslutsformulering skrivas in i planen där beslutsdatum för upphävandet framgår. (Ett exempel på beslutsformulering är: Denna kursplan är fastställd av xx + beslutsdatum [redan existerande text]. Beslut om upphävande är fattat av xx + beslutsdatum [ny text som läggs in].)
 • inga fler studenter får förstagångsregistreras
 • inga fler kurstillfällen får skapas
 • utbildningskvaliteten för de studenter som är antagna ska säkerställas
 • redan antagna studenter ska beredas möjlighet till minst tre examinationstillfällen
 • universitetet ska kontakta alla studenter som varit registrerade på den aktuella kursen (kurskoden) någon av de senaste tre terminerna (minst, inkl. den innevarande terminen), men inte fullgjort kursfordringarna. Undantagna är studenter som anmält ett tidigt studieavbrott på kursen (d.v.s. senast tre veckor efter kursstart) och därmed avsagt sig sin studieplats

Det åligger berörd institution att kontakta dessa studenter via brev till den adress som finns registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. I brevet ska följande framgå:

 • datum från vilket kursplanen inte längre är giltig, d.v.s. när avvecklingsperioden är slut
 • att studenter efter detta datum inte längre kan examineras på kursen
 • att universitetet under avvecklingsperioden kommer att erbjuda minst tre olika examinationstillfällen (om fler examinerande moment ingår i en kurs ska tre tillfällen per moment erbjudas)
 • att studenten, om han eller hon önskar genomgå examination för att slutföra kursen, ska kontakta institutionen snarast [det bör anges vilken funktion som ska kontaktas]
 • information om att studenten riskerar att missa möjligheten till examination om han/hon hör av sig för sent

Upphävande av utbildningsplan

Upphävande av en utbildningsplan (avveckling av utbildningsprogram med angiven kod) ska föregås av en utredning där en samlad bedömning av utbildningsprogrammet utifrån bl.a. följande aspekter sker: strategiska överväganden, söktryck, ekonomiskt utfall, kvalitets­ problem och osäker/otydlig arbetsmarknad. I utredningen, som lämnas till aktuell besluts­ fattare, ska en konsekvensanalys göras rörande vilka ekonomiska och personella följder en avveckling av utbildningsprogrammet skulle medföra för berörda institutioner och annan verksamhet. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande till om programmet ska fortsätta att bedrivas i någon form eller om det ska avvecklas helt. Skälen för upphävande av utbildningsplanen ska alltid anges i beslutet.

Om förslaget är att programmet ska avvecklas, ska det också anges i utredningen hur kvaliteten i utbildningen säkerställs för de studenter (inkl. de som beviljats studieuppehåll) som redan påbörjat sina studier inom programmet.

Ett beslut om upphävande av utbildningsplan innebär att utbildningsplanen upphör att gälla efter att sista antagna student (på programtermin 1) haft möjlighet att slutföra utbildningen under programmets nominella löptid plus två år. Tiden mellan beslut och faktiskt upphörande benämns avvecklingsperiod. Därefter upphör universitetets åtaganden enligt utbildningsplanen. Tidpunkten kan påverkas av om det finns program­ studenter med beviljat studieuppehåll.

När ett beslut fattas om upphävande av utbildningsplan måste man även avgöra om programmets kurser ska avvecklas och i så fall fatta särskilt beslut om att upphäva dessa kursplaner. (Beslut om avveckling av kurser inom programmet, i synnerhet längre utbildningsprogram, kan också fattas senare under avvecklingsperioden.) Ett beslut om att avveckla en programkurs får inte inkräkta på studentens rätt att slutföra utbildningen inom den beslutade avvecklingsperioden för programmet.

När beslut om upphävande har fattats, och under avvecklingsperioden fram till dess att utbildningsplanen upphör att gälla, ska följande ordning tillämpas:

 • utbildningsplanen ska så snart som möjligt efter beslut inaktiveras, d.v.s. läggas ned i utbildningsdatabasen (utbildningsplanen som dokument finns dock kvar i utbildnings­ databasens s.k. planarkiv)
 • innan detta görs ska en ny beslutsformulering skrivas in i planen där beslutsdatum för upphävandet framgår. (Ett exempel på beslutsformulering är: Denna utbildningsplan är fastställd av xx + beslutsdatum [redan existerande text]. Beslut om upphävande är fattat av xx + beslutsdatum [ny text som läggs in].)
 • inga fler studenter får antas till programmets första termin. (Antagning till senare del av program kan göras om den aktuella studentens individuella studieplan tidsmässigt kan rymmas inom återstoden av utbildningsplanens giltighetstid.)
 • inga fler programtillfällen får skapas
 • utbildningskvaliteten för de studenter som redan är antagna till programmet ska säkerställas
 • det ska finnas en plan för hur man hanterar studenter som inte uppnår kraven för behörighet till högre kurs/termin
 • universitetet ska kontakta alla studenter som varit registrerade på det aktuella
  programmet (programkoden) något av de senaste två åren (minst, inkl. den innevarande terminen), men inte fullgjort kursfordringarna. Undantagna är studenter som anmält ett tidigt studieavbrott på programmet (dvs. senast tre veckor efter kursstart) och därmed avsagt sig sin studieplats

Det åligger berörd värdinstitution att kontakta dessa studenter via brev till den adress som finns registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. I brevet ska följande framgå:

 • datum från vilket utbildningsplanen inte längre är giltig, d.v.s. när avvecklings­ perioden är slut
 • att studenter efter detta datum inte längre kan fortsätta att studera på programmet
 • att studenten, om han eller hon inte längre studerar aktivt inom programmet men ändå önskar slutföra de återstående kurserna inom programmet, ska kontakta institutionen snarast [det bör anges vilken funktion som ska kontaktas]
 • information om att studenten riskerar att missa möjligheten till examination om han/hon hör av sig för sent

Studenter som har beviljats studieuppehåll på programmet måste erbjudas individuell studiegång eller annan lösning som inte innebär för stora olägenheter för studenten.