Naturvetenskapligt basår räknas inte som en eftergymnasial utbildning och regleras primärt därför inte av högskoleförordningen, utan av förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Enligt denna förordning ska vissa delar av högskoleförordningen tillämpas, dock inte de delar som reglerar disciplinära påföljder.

Då det endast är disciplinnämnd på en högskola som får utdöma disciplinära åtgärder, så finns det ingen möjlighet att stänga av eller utfärda varning till elever på basåret. Misstänkta fall av fusk får istället hanteras av examinator.

Examinators uppgift är att, utifrån det betygsunderlag och de styrdokument som finns för utbildningen, sätta ett betyg. Det måste med andra ord finnas ett betygsunderlag från vilket examinator kan bedöma i vilken mån eleven uppnår de förväntade studieresultaten. I det fall det kan styrkas att en elev har fuskat vid examination, så bör examinator därför avstå från att examinera eleven.

Fusk på basåret hanteras genom att:

  • Examinator bedömer om det finns ett underlag för att sätta ett korrekt betyg
  • Om underlag saknas så avstår examinator från att sätta ett betyg vid examinationen
  • Eleven underrättas om varför inget betyg har satts och hänvisas till nästkommande examinationstillfälle

Detta förfarande gäller både för examinerande och obligatoriska moment. Vid examinationsuppgifter som rättas av annan än examinator, t.ex. laborationsrapporter, så är det examinator som gör bedömningen om huruvida uppgiften kan betygsättas. För att göra en korrekt bedömning är det viktigt att examinator rådgör med medrättande lärare och inhämtar den information som behövs. Eleven bör ges möjlighet att ge sin bild av det inträffade. Studierektor bör så tidigt som möjligt involveras i processen.

I betygskriterierna ska det framgå hur fusk kommer att hanteras.

Vid fall av fusk så får det inte förekomma åtgärder som har karaktären av disciplinära påföljder, t.ex. att studenten inte får närvara vid laborationer eller annan undervisning, inte får delta vid examinerande eller obligatoriska moment eller att betygsskalan vid senare examination begränsas.

Det finns inte något stöd i högskoleförordningen för att utdela disciplinära påföljder för basårselever som stör undervisningen. Det finns heller inget stöd för att inte examinera en elev som agerar störande. Fall av störande beteende får därför hanteras genom samtal där personen uppmanas att upphöra med det störande beteendet. Om det rör sig om allvarligt störande eller hotfullt beteende så kan väktare tillkallas för att hjälpa till med att avhysa personen från undervisningslokalen.