Syftet med kursvärderingen

Kursvärderingen har två huvudsakliga syften: att främja studentinflytande samt att utgöra en del av underlaget för utvecklingen av kursen och lärarens roll. Genom kursvärderingen ges studenten möjlighet att påverka, reflektera över och ta ansvar för sitt lärande. Samtidigt ges viktig information om studenternas syn på vilka förutsättningar som erbjudits för måluppfyllelse av kursens förväntade studieresultat och bör således ingå som en del i utvärderingen av kursen som ligger till grund för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Ansvaret för kursvärderingen

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet, vilket bland annat innebär utvärdering och uppföljning av utbildningen i syfte att bedöma och utveckla verksamheten, och att göra prioriteringar och dimensioneringar av utbildningsutbudet. För att kunna göra detta krävs att fakultetsnämnden har tillgång till material och underlag som beskriver utbildningarna, och en viktig komponent i detta arbete är kursvärderingar. Ansvaret för att genomföra och sammanställa kursvärderingar ligger på respektive institution (med undantag för biologiinstitutionerna där BIG har huvudansvaret). Respektive kursansvarig har ansvaret för att resultatet av studenternas kursvärdering beaktas i utvärderingen (och därmed den pedagogiska utvecklingen av kursen) samt att studenterna delges resultatet av utvärderingen. Institutionen ansvarar sedan för att utvärderingen utgör en del av underlaget i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Fakultetsnämnden har slutligen ett ansvar att följa upp den utbildning som ges.

Genomförandet av kursvärderingen

Kursvärderingar för alla kurser genomförs digitalt i verktyget Survey & Report, och administreras lämpligen centralt inom respektive institution (eller möjligen sektion/motsvarande). Kursvärderingen består av ett antal för fakulteten gemensamma frågor som alltid ska ingå, plus eventuella kursspecifika frågor som kan läggas till av kursansvarig lärare. För examensarbeten/självständiga arbeten finns en särskild mall som ska användas. (Mallarna kan kopieras i Survey& Report, de heter Naturvetenskapliga fakultetens gemensamma frågemall respektive Naturvetenskapliga fakultetens gemensamma frågemall – Examensarbeten.) Även studentgruppen ska ges möjlighet att bidra med frågor.

Enkätansvarig person på institutionen sammanfogar mallfrågorna med de i förekommande fall kompletterande frågorna från lärare och studenter till en enkät, vilken publiceras i samband med kursens avslutning.

Ifyllandet av kursvärderingen kan sedan göras på olika sätt, t ex

  1. I samband med kursens slut skickas kursvärderingen ut med e-post till samtliga registrerade på kursen som inte anmält avbrott. De som inte besvarat kursvärderingen får en påminnelse efter 4 dagar samt innan kursvärderingen stängs en vecka efter kursens slut.
  2. I samband med kursens slut schemaläggs ett tillfälle för kursvärdering. Om datasalar eller bärbara datorer/plattor finns kan dessa användas, eller så kan studenterna fylla i via mobiltelefon. Alternativt kan enkäten skrivas ut på papper för manuellt ifyllande.

Utöver den digitala/skriftliga kursvärderingen kan även en muntlig kursvärdering genomföras. Det är i så fall lämpligt att denna genomförs efter den skriftliga. Om en muntlig kursvärdering genomförs ska även denna sammanställas och resultaten göras tillgängliga för studenterna.

Därefter görs senast en vecka efter avslutad kurs en sammanställning av svaren på kursvärderingen genom att använda färdiga rapportmallar i Survey & Report. Genomförs enkäten manuellt kan den skannas in och sammanställas digitalt. Om kursvärderingen schemaläggs (alt. 2 ovan) kan lämpligen en genomgång av kursvärderingen göras tillsammans 

med studenterna direkt efter att sista studenten lämnat sitt svar, då resultatet kan visas på skärm, för att på så sätt få muntlig feedback med anledning av kursvärderingens utfall.

Sammanställningen i S&R kan göras enbart med avseende på de kvantitativa svaren, vilket är lämpligt då resultaten ska tillgängliggöras publikt. Utöver det ska även en sammanställning av hela enkäten, inklusive fritextsvar, göras. Denna kan ibland innehålla enskilda svar avseende specifika lärare (eller medstudenter), vilka inte alltid lämpar sig för tillgängliggörande. Det rekommenderas därför att en viss anonymisering görs, av kursansvarig eller enkätansvarig administratör, innan sammanställningen görs tillgänglig för i kursen medverkande studenter och lärare.

I de övergripande regelverken finns även krav på att sammanställningar av kursvärderingar, inklusive fritextsvaren, ska analyseras och tillsammans med lärarnas erfarenheter utgöra underlaget för utveckling av kursen och innehålla förslag på eventuella åtgärder inför kommande kurstillfällen. I detta arbete ska kursens hela lärarlag delta. Dessa sammanfattande kursrapporter ska även de hållas lätt tillgängliga för studenter. Studenterna ska vidare informeras vid starten av följande kurstillfälle om resultatet av föregående års utvärdering och då också informeras om när och hur de kommer att ges möjlighet att besvara årets kursvärdering.

En sammanställning av de publika delarna av kursvärderingen (t.ex. de kvantitativa svaren) samt kursrapporten ska göras tillgänglig på institutionens publika hemsida, medan registrerade på kursen får hela sammanställningen (inklusive fritextsvar), t ex via kursens Mondosida (eller motsvarande). Sammanställningarna ska vara genomförda och publicerade senast 6 veckor efter avslutad kurs (för kurser som slutar vid vårterminens slut är denna tid 10 veckor), och ska finnas tillgängliga under året till nästkommande kurstillfälle. Äldre  sammanställningar och kursrapporter ska hållas arkiverade och lätta att tillgå. Kursrapporterna ska även delges respektive studentråd.

Det ska noteras att kursvärderingar ska genomföras på samtliga kurser, inklusive praktikkurser och examensarbeten. För examensarbeten finns en särskild mall (se ovan) men för praktikkurser ska den allmänna mallen användas. Ett undantag utgörs av VFU-kurser i lärarutbildningen där en särskild mall, gemensam över områdena, kommer att tas fram. Vid genomförandet av kursvärderingar på praktikkurser och examensarbeten kan det vara svårt att upprätthålla anonymiteten, eftersom dessa ofta läses individuellt av studenterna. Ett sätt att garantera en rimlig nivå av anonymitet för dessa kurser kan vara att genomföra kursvärderingen en gång per termin (eller läsår), få att få en större mängd respondenter.