Licentiatexamen uppnås antingen efter att den forskarstuderande fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att den forskarstuderande fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, och fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Lokala regler vid Stockholms universitet

Rektor beslutar om universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå. Universitetets Regler för utbildning och examination på forskarnivå återfinns i sin helhet på Medarbetarwebben/Organisation &  styrning/Styrdokument-Regelboken/Utbildning. 

Licentiatuppsats som är skriven på svenska ska ha en sammanfattning på engelska och vice versa. Om uppsatsen är skriven på annat språk, så ska sammanfattning finnas på både svenska och engelska.

Examinationen sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium som i normalfallet ska äga rum under perioden 15 augusti – 15 juni. Licentiatseminariet ska tillkännages i god tid. Uppsatsen ska i god tid innan seminariet finnas tillgänglig vid institutionen.

Vid ett licentiatseminarium ska det utses en opponent och en examinator. Ingen av dessa får vara handledare till den forskarstuderande. Om bedömargrupp används, så ska examinator – som är den som sätter betyg på uppsatsen – ingå. Examinator ska ha lägst doktorsexamen. Opponenten och en av handledarna har rätt att vara närvarande vid sammanträde med examinator, och i förekommande fall bedömargruppen, och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Licentiatuppsatsen ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd.

Naturvetenskapliga områdets regler

Nedanstående regler gäller för licentiatseminarium1 och examination av licentiatuppsats inom det naturvetenskapliga området.

Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsens omfattning och övriga krav för licentiatexamen återfinns i den allmänna studieplanen för respektive ämne. I de fall licentiatuppsatsen innehåller vetenskapliga bidrag från flera medförfattare ska det klart framgår vad den forskarstuderande har bidragit med. (Licentiatseminarium kan användas som halvtidskontroll för forskarstuderande antagna till doktorandstudier. För halvtidskontroll som genomförs i form av halvtidsseminarium beslutas reglerna för detta på institutionsnivå.) Sammanfattning av uppsatsen ska finnas på svenska och engelska. Institutionen svarar för att uppsatsens engelska sammanfattning är översatt till svenska (enligt beslut ON/FN 2014-10-22, bil 37). 

Institutionen genomför en granskning av uppsatsmanuskriptet innan beslut tas om licentiatseminarium. Denna förhandsgranskning ska utföras av minst en sakkunnig som inte har handlett den forskarstuderande.

Beslut om licentiatseminarium

Senast fyra veckor innan licentiatseminariet ska äga rum beslutar prefekt om tid och plats samt utser en opponent, en examinator och i förekommande fall övriga ledamöter i en bedömargrupp. Prefekten kan delegera beslutet till ämnesansvarig för utbildning på forskarnivå.

Opponent, examinator och övriga ledamöter i bedömargruppen ska ha doktorsexamen. Examinator och övriga ledamöter i eventuell bedömargrupp bör ha docentkompetens. Opponenten ska ha sin verksamhet förlagd vid en annan vetenskaplig miljö. (Med vetenskaplig miljö åsyftas en institution, en del av en större institution eller ett nära samarbete mellan delar av två eller flera institutioner eller motsvarande gruppering.) I en bedömargrupp bör bägge könen vara representerade.

Den som utses till opponent, examinator eller övrig ledamot i bedömargrupp får ej vara jävig relativt vare sig den forskarstuderande eller handledare. Alla omständigheter som rubbar förtroendet för opartiskt agerande kan betraktas som jäv. I universitetets regelbok beskrivs lagstiftning kring jävsregler liksom några exempel. Exempel på jävssituationer återfinns också i Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv.

Licentiatseminariets genomförande

Licentiatseminariet ska offentligen utlysas minst tre veckor i förväg. Licentiatuppsatsen ska vid utlysningen finnas tillgänglig vid institutionen och uppsatsens sammanfattning ska vara inlagd i DiVA. Vid det offentliga seminariet ska den forskarstuderande, opponent, examinator samt i förekommande fall övriga ledamöter av bedömargruppen delta.

Examination av licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i uppsatsen och den forskarstuderandes muntliga framställan vid licentiatseminariet. Betyg för en licentiatuppsats ska beslutas av den examinator som utses särskilt för framläggandet av licentiatuppsatsen. 

Examinator, opponent och eventuella övriga ledamöter av bedömargruppen sammanträder enskilt i anslutning till att licentiatseminariets är avslutat. En av handledarna närvarar inledningsvis vid sammanträdet för att svara på frågor, men får inte närvara vid vidare överläggningar. Examinators beslut bör tas i direkt anslutning till sammanträdet.