Organisation
Programrådets sammansättning
Programrådets uppdrag och mandat
Övrigt

Organisation

 • För utbildningsprogram på kandidat- och masternivå där mer än en institution eller motsvarande är delaktiga i utbildningen på kursansvarsnivå (i tillämpliga fall delkursansvarsnivå) ska formella programråd inrättas. För utbildningsprogram där endast en institution är ansvarig för samtliga ingående kurser bör programråd eller motsvarande organ inrättas.
 • Ett programråd kan organiseras så att det ansvarar för ett eller flera program (i senare fall t ex Fysikums kandidatprogram och kandidatprogrammen vid institutionen för meteorologi respektive astronomi).
 • Minst ett möte per termin ska hållas, men om uppdraget så kräver (se nedan) ska fler möten hållas.

Programrådets sammansättning

 • Ledamöter och ordförande ska utses av dekanus för en mandatperiod på tre år.
 • På uppdrag av dekanus ges institutionsstyrelsen för respektive institution (som har kursansvar för en kurs i programmet) möjlighet att nominera ledamöter till respektive programråd.
 • Programansvarig institution nominerar ordförande. Om programrådet ansvarar för flera program på olika institutioner nomineras ordförande i samråd.
 • Kursansvariga institutioner i programmet ska ha en representant. För program som endast inbegriper två kursansvariga institutioner bör programrådet bestå av två representanter per institution. För institutioner som endast är delkursansvariga kan programrådet i tillämpliga fall adjungera en person.
 • Institutioner som ska nominera ledamot till programrådet har möjlighet att även nominera suppleant för denna.
 • Minst en studentrepresentant ska ingå.
 • Programrådet rekommenderas att vid behov adjungera extern verksamhetsföreträdare. Vid dessa tillfällen bör extra hänsyn tas till vad som är relevant för den externa verksamhetsföreträdaren vid mötets utformning.

Programrådets uppdrag och mandat

 • Föra dialog om strategiska frågor.
 • Bereda förändrings- och utvecklingsarbete.
 • Följa upp och analysera centrala aspekter av kurs- och programutvärderingar samt studentprestationer.
 • Delta i arbetet med utbildningsgranskningar av programmets huvudområde. Minimikrav är att utbildningsrapporter ska tillstyrkas av programrådet.
 • Främja och garantera informationsutbyte inom programmet (mellan kurser, mellan åren).
 • Förslag från programråd/institutionsstyrelse som lämnas till GB för vidare beslut (t.ex. inrättande eller större revideringar av kurs- och utbildningsplaner) ska vara förankrade i relevant(a) institutionsstyrelse(r)/programråd.
 • I fall där programråd och institutionsstyrelse(r) inte är eniga ansvarar ordförande för att i första hand diskutera frågan med berörd(a) prefekt(er) och i andra hand ta upp frågan för diskussion på GB och vid behov i områdesnämnd.

Övrigt

Områdesövergripande program: Det humanvetenskapliga området ombeds utse ledamöter till programråd på naturvetenskapliga området för program där institutioner från det humanvetenskapliga området deltar.

Lärosätesövergripande program: former för samarbete fastställs från fall till fall men deltagande institution vid Stockholms universitet ska verka för inrättande av organ som hanterar relevanta uppgifter inom ovanstående uppdrag.