Inledning
Undervisningsspråk
Valfria kurser inom utbildningsprogram
Orienteringskurser
Praktikkurser
Självständiga arbeten
Krav på moment i vetenskaplighet för examen på grundnivå
Programråd

Inledning

Detta dokument innehåller regler gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå på det Naturvetenskapliga området. Reglerna kompletterar styrdokumentet regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (Dnr: SU FV-1-1-2-3363-20) som gäller generellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på Stockholms universitet.

Undervisningsspråk

För utbildningsprogram som riktar sig till nybörjarstudenter, där svenska ingår i den grundläggande behörigheten, bör om möjligt undervisning under det första året ges på svenska.

Valfria kurser inom utbildningsprogram

Ett valfritt utrymme om minst 15 högskolepoäng bör finnas inom områdets kandidat- och masterprogram. Om ett utbildningsprogram saknar utrymme för valfria kurser ska institutionen motivera detta i det missiv som lämnas in som bedömningsunderlag i samband med fastställande av utbildningsplanen.

Om det finns begränsningar för hur de valfria kurserna kan väljas, t.ex. om kurserna ska vara på avancerad nivå eller om de ska läsas inom ett visst utbildningsområde, så ska detta framgå av utbildningsplan och examensbeskrivning.

Med valfria kurser menas kurser som kan väljas helt fritt. Med valbara kurser menas kurser som väljs från ett givet utbud av kurser. Hur valbara kurser ska anges framgår av lokal examensbeskrivning.

Orienteringskurser

Orienteringskurser inom det Naturvetenskapliga området utgörs av kurser som endast kräver grundläggande behörighet, ej krävs för vidare studier i något av områdets ämnen och vars syfte är att ge en orientering i ett ämne eller inom ett forskningsområde.

Orienteringskurser får i normalfallet ha en omfattning om högst 7,5 högskolepoäng.

I examen på grundläggande nivå får högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser klassade som orienteringskurser. Orienteringskurser får inte ingå i examen på avancerad nivå.

Praktikkurser

Praktikkurser kan ges som forskningspraktik eller som extern praktik. Kurser i forskningspraktik ska genomföras inom en forskargrupp på någon av områdets institutioner.

Extern praktik ska genomföras hos en extern arbetsgivare som inte är ett annat lärosäte. För externa praktikkurser ska det framgå av kursplanen att praktiken genomföras externt.

Forskningspraktik inom ett ämne får erbjudas i följande former och med följande förkunskapskrav:

 1. Forskningspraktik [i ämne] I, 7,5 hp, GN, kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng [i relevant ämne/ämnen] som förkunskapskrav
 2. Forskningspraktik [i ämne] II, 7,5 hp, GN, kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng [i relevant ämne/ämnen], samt forskningspraktik I som förkunskapskrav
 3. Avancerad forskningspraktik [i ämne] I, 7,5 hp, AN, kunskaper motsvarande kandidatexamen [i ämne] som förkunskapskrav
 4. Avancerad forskningspraktik [i ämne] II, 7,5 hp, AN, kunskaper motsvarande kandidatexamen [i ämne], samt avancerad forskningspraktik I som förkunskapskrav

Kurser i forskningspraktik får endast inrättas inom ej överlappande ämnen.

För varje student som ska genomföra forskningspraktik ska det tas fram en skriftlig planering för vad studenten förväntas göra under praktiken. Planeringen ska godkännas av examinator vid kursstart.
Som generellt förkunskapskrav för kurser i extern praktik krävs totalt minst 90 högskolepoäng i relevant ämne/ämnen. Utöver detta bör särskilda förkunskapskrav anges.

Sammanlagt får högst 15 högskolepoäng praktik eller forskningspraktik ingå i examen vid det Naturvetenskapliga området

Självständiga arbeten

Självständiga arbeten eller examensarbeten ska genomföras individuellt. De ska i första hand utgöras av ett externt eller internt vetenskapligt projekt. Utredningsarbete kan också accepteras om det vilar på vetenskaplig grund och innehåller problematiserande moment.

För tillträde till självständigt arbete på grundnivå krävs minst 135 högskolepoäng och för tillträde till självständigt arbete på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande, samt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Ordförande för Grundutbildningsberedningen får efter hörande av Grundutbildningsberedningens arbetsutskott medge undantag från dessa krav för självständiga arbeten som ingår i program som leder till yrkesexamen.

För varje självständigt arbete skall finnas en projektplan som studenten och handledaren utarbetar tillsammans. Projektplanen ska godkännas av examinator. Det åligger respektive institution att tillhandahålla en arbetsbeskrivning för alla som är involverade i processen kring det självständiga arbetet.

Handledartiden ska som lägst utgöras av en timmes handledning per 1,5 högskolepoäng. Av denna tid ska minst en tredjedel utgöras av individuell handledning. Information om hur mycket handledning som ges inom kursen ska framgå av kursplanen.

Om det medför konsekvenser då en student inte blir färdig med uppsatsen under kurstiden så ska detta framgå av kursplanen.
Institutionen ska ha riktlinjer för under vilka omständigheter den studerande har möjlighet att byta handledare. Begäran om byte av handledare ska göras hos institutionsstyrelsen.

Följande bedömningsgrunder ska användas vid betygssättning av självständiga arbeten/examensarbeten:

 1. Förståelse av den förelagda uppgiften
 2. Genomförande av experimenten/fältarbeten/den teoretiska uppgiften
 3. Kunskap om den teoretiska bakgrunden
 4. Tolkning och analys av resultat
 5. Självständighet
 6. Förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet
 7. Presentation – muntlig redovisning
 8. Presentation – skriftlig redovisning

Betyg på självständigt arbete sätts av en examinator efter samråd med en bedömargrupp. (Beslut om betyg får endast fattas av en person och ska således fattas enbart av examinator. Bedömargruppen får endast vara rådgivande.) I bedömargruppen ska ingå minst en lärare som varken har rollen som examinator eller som handledare. Om handledaren inte ingår i bedömargruppen ska handledaren höras. Handledaren får ej vara examinator.

För att åstadkomma en likvärdig bedömning så ska det finnas en väl fungerande samordning mellan de examinatorer som examinerar självständiga arbeten på en institution.

Krav på moment i vetenskaplighet för examen på grundnivå

Ett moment på minst 1,5 högskolepoäng som behandlar vetenskaplighet ska ingå i alla examina på grundnivå inom det Naturvetenskapliga området. Ordförande för Grundutbildningsberedningen får efter hörande av Grundutbildningsberedningens arbetsutskott medge undantag från detta krav om syftet med momentet uppnås på annat sätt.

Programråd

Programrådets organisation

 • För utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå där mer än en institution eller centrumbildning har kurs- eller delkursansvar ska programråd inrättas.
 • För utbildningsprogram där endast en institution är ansvarig för samtliga ingående kurser bör programråd inrättas.
 • Ett programråd kan organiseras så att det ansvarar för flera program
 • Programrådet ska hålla minst ett möte per termin.

Programrådets sammansättning

 • Inför en ny mandatperiod så utses ordförande för respektive programråd av Dekanus för en mandatperiod på tre år. Programrådets ledamöter beslutas av Prefekt på programansvarig institution. Kursgivande institutioner har rätt att utse suppleanter för sina ledamöter.
 • Byte av programrådets ordförande under mandatperioden beslutas av Dekanus.
 • Byte av programrådets ledamöter under mandatperioden beslutas av Prefekt på programansvarig institution.
 • Programansvarig institution nominerar ordförande till respektive programråd. Om programrådet ansvarar för flera program på olika institutioner nomineras ordförande i samråd.
 • Samtliga kursgivande institutioner ska vara representerade i programrådet.
 • Minst en studentrepresentant ska ingå i programrådet.
 • Programrådet har möjlighet att vid behov adjungera personer till programrådet.
 • För områdesövergripande program som ges av institution på det Naturvetenskapliga området ombeds det Humanvetenskapliga området att utse ledamöter till programrådet
 • För lärosätesövergripande program ska deltagande institution vid Stockholms universitet verka för inrättande av organ som hanterar ovanstående uppdrag.