Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering (HF 7 kap. 34 §). Institutionen avgör om de har tillräckliga resurser och tillgängliga handledare för att kunna anta till utbildning på forskarnivå. Med godtagbara studievillkor menas att arbetsplats tillhandahålls och att doktoranden ges de arbetsvillkor och den utrustning som krävs för utbildningen.

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat att utlysning av platser i forskarutbildningen ska ske högst fyra gånger per år. Två av utlysningarna ska vara gemensamma för fakulteten, och dessa datum gäller:

VT - Utlysning 2 april, sista ansökningsdag 23 april
HT - Utlysning 15 oktober, sista ansökningsdag 5 november

Observera att datumen kan variera något från år till år, beroende på röda dagar och liknande. Utlysningstiden är dock alltid tre veckor. Information om utlysningen skickas via e-post till fakultetens prefekter och ämnesansvariga för respektive forskarutbildningsämne.

Tidpunkterna för eventuella övriga datum ska beslutas årligen av institutionsstyrelsen och ska finnas på institutionens hemsida.
Lediga platser inom utbildning på forskarnivå ska utannonseras (HF 7 kap. 37 §) Antagning av doktorander som ska genomföra utbildningen inom ramen för en anställning hos annan arbetsgivare än universitetet utgör ett undantag från kravet på utannonsering. Detsamma gäller vid överflyttning av doktorand som redan tidigare påbörjat utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Kontaktperson för den fakultetsgemensamma utlysningen är Katariina Kiviniemi Birgersson  katariina.kiviniemi.birgersson@su.se