Agnes Karlsson, forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Trots att det finns gott om mat blir torskarna i Östersjön allt mindre. Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och vid Östersjöcentrum arbetar med en studie för att kunna ge svar till Naturvårdsverket om detta kan bero på förändringar i torskarnas diet. Precis som för oss människor kan torskar påverkas negativt av en alltför ensidig kost. Genom att göra analyser av ansamlingen av olika ämnen i torskar från Östersjön kan man avgöra hur stor del av deras kost som kommer från sill respektive från bottenlevande ryggradslösa djur och vilka konsekvenser det har för miljögiftshalter i torsken.

Naturvårdsverket har till uppgift att ta fram underlag för att försöka förstå storskaliga förändringar i miljön, som till exempel varför Östersjötorsken magrat över tid eller att kunna förklara varför halter av vissa miljögifter minskar eller ökar över tid. För att formulera åtgärder som kan förbättra situationen är det nödvändigt att veta om förändringar beror på utsläpp av ett ämne i fråga eller om finns det en biologisk förklaring. Kunskapen från forskningen är avgörande för att svara på dessa frågor.

Miljöövervakningens långa tidsserier är den enda källan till kunskap om storskaliga förändringar i ekosystemet, de forskningsanslag forskare vanligtvis konkurrerar om att söka kan bara finansiera några års provtagning. Retrospektiva analyser av sådant sparat material för tex stabila isotoper är viktiga pusselbitar för att förstå hur förändringar i ekosystemet påverkat torsken.

”Denna studie syftar till att följa förändringar i diet hos torsk över tid för att bedöma om en förändring i diet skulle kunna orsaka att torsken magrat under de senaste åren.” – Elisabeth Nyberg, Naturvårdsverket
 

Trots att det finns gott om mat blir torskarna i Östersjön allt mindre. Foto T. Holm/ Azote