Linda Kumblad, forskare på Östersjöcentrum och en av projektledarna för Levande kust. Foto: Gustaf Lillesköld Sjöö

Projektet ”Levande kust” startade 2011 och drivs sedan några år tillbaka från Stockholms universitets Östersjöcentrum av forskarna Linda Kumblad och Emil Rydin. Arbetet sker i nära samverkan med stiftelsen BalticSea2020 som är initiativtagare och huvudfinansiär.

Målet med projektet är att bidra med hopp och ny kunskap om hur man kan restaurera övergödda kustmiljöer och vad det kostar, och på så sätt stimulera till mer åtgärdsarbete mot övergödning med kostnadseffektiva metoder.
 

Samverkan ger trovärdighet

Levande kust har hela tiden haft nära samverkan med berörda aktörer, såsom boende och olika verksamhetsutövare runt viken, experter och både lokala och nationella myndigheter. Projektet har ett vetenskapligt angreppsätt, med ett ambitiöst provtagningsprogram som bas för att kunna göra noggranna utvärderingar av åtgärdernas effekter och fjärdens återhämtning.

Den breda samverkan och det vetenskapliga upplägget har varit viktigt, både för att samla in kunskap och erfarenheter, och för att få den trovärdighet som behövs för att nå fram till exempelvis myndigheter och politiker, säger Linda Kumblad som är en av projektledarna.
 

Lyckade åtgärder

Precis som runt Östersjön finns det runt Björnöfjärden en mängd olika näringskällor som bidrar till att för mycket näring når havet. Ett tusental bostäder, jordbruk, hästgårdar och en konferensanläggning bidrog till Björnöfjärdens övergödning. Det allra största näringsbidraget till vattnet kom från bottnarna där tidigare års fosforläckage från land lagrats in under decennier och som sedan frisatts när botten drabbades av syrebrist.

För att förbättra miljön i viken har en rad åtgärder gjorts, exempelvis förbättrade enskilda avlopp, strukturkalkning, sedimentationsdammar med kalkfilterbäddar och åtgärder på hästgårdar. För att stoppa läckaget från bottnarna användes en sjörestaureringsmetod för första gången i en havsmiljö. Åtgärderna har minskat fosfortillförseln med omkring 70 procent och fjärden är nu på väg mot ett naturligt fisksamhälle med syresatta bottnar och rikt djurliv.
 

Levande kust har sammanställts i en populärvetenskaplig rapport där projektets tillvägagångssätt, från inledande förberedelser till slutsatser och rekommendationer, presenteras.

  • Effektiva åtgärder mot övergödning – en berättelse om att återfå god ekologisk status i kustområden, svenska, engelska

Projektet beskrivs även i två vetenskapliga artiklar

Läs mer om projekt i artiklarna längst ned på sidan
 

Varje år sedan 2011 undersöks miljön under ytan för att se hur ekosystemet förändras till följd av de åtgärder mot övergödning som gjorts i området. Bland annat görs dykinventeringar för att undersöka och provta vegetationen. Foto: Sveriges Vattenekologer

 
De snabba och stora förbättringarna i Björnöfjärden har lett till en ökad medvetenhet hos de kringboende om vikten av att minska näringstillförseln så mycket som möjligt. Viljan att ta del av Björnöfjärdens förbättrade vattenkvalitet är stor. Foto: Joakim Odelberg