Som ny student, eller recentior, möter man många nya ord, begrepp och uttryck. Här hittar du en akadmisk ordlista med allt möjligt som rör universitetsstudier och Stockholms universitet.

Om du har frågor, kommentarer eller förslag på ord som ska läggas till, kontakta per.nordstrom@su.se.

Adjungerad professor

Innehavare av deltidstjänst för forskning och forskarhandledning, rekryterad från företag eller myndighet, där personen har sin huvudsakliga tjänst.

Adjunkt

Se Universitetsadjunkt

Akademi

Grekiskt ord, kommer från namnet på den trädgård nära Aten, uppkallad efter sagohjälten Akademos, där Platon undervisade.
Numera avses
a) sammanslutning av vetenskapsmän, författare eller konstnärer
b) plats där exempelvis vetenskap, konst eller sport utövas
c) synonym till universitet

Akademibokhandeln

Akademibokhandeln startades i början av 70-talet som en liten boklåda på Studentkåren. Nu är den en av Sveriges största bokhandelskedjor. Butik som specialiserar sig på kurslitteratur finns ute på Frescati.

Akademisk kvart

En tradition på universitetet att undervisningen börjar en kvart efter hel timme.
Tillämpas inte på Stockholms universitet.
Traditionen började på den tiden då varje student inte hade en egen klocka utan fick lita till kyrkklockans slag. När den slagit timman hade studenten en kvart på sig att hinna till föreläsningen.

AlbaNova

AlbaNova universitetscentrum är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungl. Tekniska Högskolan. Där bedrivs utbildning och forskning i fysik, astronomi och bioteknik. Centret är beläget vid Roslagstull och invigdes 2001. AlbaNova universitetscentrum

Allhuset

Allhuset har blivit något av Frescatis hjärta. Många av Studentkårens arrangemang äger rum i Rotundan som är belägen i huset, så som onsdagspubar, Philmpubar, Squtt, seminarier och debatter. I Allhuset finns kårexpeditionen, Campusbutiken och Akademibokhandeln.

Alumn

Person som tidigare studerat på universitetet.

Amanuens

Administratör på institution som även är student vid institutionen.

Ansökan/Antagning

Ansökan/Antagning till universitetets kurser och program sker via www.antagning.se. Där hittar du även alla utbildningar som ges vid svenska högskolor och som söks via Universitets- och högskolerådet.

Alla kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i universitetets webbaserade katalog. Den finns även i tryckt version och kommer ut varje år i februari. Här kan du beställa eller bläddra i utbildningskatalogen.

Arrheniuslaboratoriet

I Arrheniuslaboratoriet bedrivs all forskning och undervisning inom kemi. Laboratoriet ligger till vänster om gräsmattan från tunnelbanan sett och är uppkallat efter Svante Arrhenius som belönades med Nobelpriset i kemi 1903.
Se karta

Aula Magna

Universitetes stora aula ligger till höger innan Allhuset om man kommer från tunnelbanan och rymmer 1 194 åskådare. Byggnaden ritades av den berömde arkitekten Ralph Erskine och stod färdig 1997. I Aula Magna anordnas även konferenser och varje år hålls Nobelföreläsningarna i aulan.

Avhandling

Vetenskapliga forskningsresultat framställda i skriftlig form. Jämför doktorsavhandling.

Bergianska botaniska trädgården

1885 anlades Bergianska botaniska trädgården på sin nuvarande plats vid Brunnsviken, men parken har sitt ursprung i parken Bergielund som anlades vid Vasaparken av bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius i mitten av 1700-talet. Trädgården drivs i dag av Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.

Biträdande professor
Befordringstitel som universitetet kan ge den person som visat prov på stor pedagogisk skicklighet och dessutom vetenskaplig kompetens i nivå med vad som krävs för en professor.

Bolognadeklarationen

För att öka möjligheten att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för att underlätta rörligheten och anställningsbarhet i Europa pågår nu arbetet vid Stockholms universitet att anpassa kurser och utbildningsprogram enligt den så kallade Bolognadeklarationen.

Brunnsvikssalen

Brunnsvikssalen är en av fyra stora skrivsalar och ligger i A-huset på plan 5. Ta trappan innanför entrédörrarna på i A-huset. I korridoren till vänster (mot B-huset) på plan 5 ligger skrivsalen.

Campus

Universitetsområde, samling av universitetsbyggnader. Huvuddelen av Stockholms universitets lokaler finns i det område som sträcker sig från Sveaplan i söder till Bergianska trädgården i norr och inkluderar Frescati, där universitetsförvaltningen även finns, Kräftriket, Sveaplan och Albano. Universitet har också lokaler i Kista, Solna, innerstaden och Konradsberg, samt flera fältstationer runt om i landet. Kartor över campusområdet

Campusbutiken

Campusbutiken är studentkårens andrahandsbokhandel. Här kan du både spara och tjäna pengar genom att köpa och sälja din kurslitteratur. Campusbutiken ligger i Allhuset. Campusbutiken

Case-studier

Undervisningsform där man arbetar med ett verkligt fall, ett case.

CSN

Se Studiemedelsrådgivning.

Datorsalar

Det finns tre datorsalar som är öppna för alla studenter. Du loggar in med ditt studentkonto, se Universitetskonto.

Datorsal Lantis (128 platser). Markplanet under Restaurang Lantis. 74 Windows. 54 Mac. 52 trådlösa arbetsplatser med eluttag.
Öppettider: måndag – torsdag 06.30 – 22.00, fredag 06.30 – 20.00, lördag – söndag 08.00 – 18.00, röda dagar stängt.

Datorsal A6 Arrhenius (27 platser). Arrheniuslaboratoriet plan 6. Rum 601, 15 Linux. Rum 607, 12 Windows.
Öppettider: Måndag - fredag 07.00 - 20.00, röda dagar stängt.

Datorsal A2 (104 platser). Stora salen, 32 Windows, och 35 Linux. Sidosal A 263, 37 Windows. Sidosal A 251, 26 Linux. A 251 är en tyst sal för enskilt arbete. Prata inte i mobiltelefon!
Öppettider: Måndag – torsdag 06.30 – 22.00, fredag 06.30 – 20.00, lördag – söndag 08.00 – 18.00, röda dagar stängt. Sidosalarna: måndag - fredag 07.00 - 22.00.

Dekanus

Ordförande i fakultetsnämnd och den främsta vetenskapliga representanten för fakulteten.

Disciplin

a) ämne, b) ärende.

Disciplinnämnd

Beslutar om varning och avstängning av student som använder otillåtna hjälpmedel vid tentamen eller examensarbete, eller som stör eller hindrar undervisningen.

Dispens

Befrielse från till exempel förkunskapskrav till utbildning eller visst examensvillkor.

Disputation

Offentlig diskussion av en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), oftast det avslutande momentet i utbildningen för doktorsexamen. Doktoranden (respondenten) lägger fram och försvarar sin doktorsavhandling och utfrågas av en opponent.

Disputera

Offentligt försvara sin avhandling.

Docent

Akademisk titel som av fakulteten tilldelas person på grund av dennes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Doktor

Person som avlagt doktorsexamen eller har doktorsgrad.

Doktorand

Person som är antagen till och bedriver forskarutbildning.

Doktorandtjänst

Tidsbegränsad anställning för doktorander vid den institution där de bedriver sina studier.

Doktor honoris causa

Se Hedersdoktor.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling som försvaras offentligt för att erhålla doktorsexamen.

Doktorsexamen

Examen efter genomgångna prov i forskarutbildning och godkänd vetenskaplig avhandling.

Doktorspromovering, doktorspromotion

Festhögtid där doktoranden tar emot diplom och lagerkrans eller doktorshatt för sin nya akademiska grad. Har ingen juridisk betydelse och är frivillig. Anordnas av Konferensservice i Blå hallen i Stadshuset den sista fredagen i september varje år.

Examensbevis

Dokument som visar att man uppfyllt fordringarna för viss examen.

Examenshögtider

Arrangeras magistrar för att fira att examen avlagts. Du som tar examen får en inbjudan hemskickad. Magisterpromotionen arrangeras av universitetet. Det kostar inget att vara med men anmälan måste göras i enlighet med inbjudan. Dessutom arrangerar vissa institutioner och föreningar egna examenshögtider.

Examinator

Lärare som förrättar examination.

Fakultet

Indelning av ämnesområden för grund och forskarutbildning och forskning. Stockholms universitet har fyra fakulteter: humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig. Främste representanten för fakulteten är dekanus och ställföreträdare är prodekanus.

Fakultetsföreningar

Universitetets motsvarighet till nationerna i Lund och Uppsala, men här grupperas studenterna in efter utbildningsområde. På universitetet finns Humanistiska föreningen, HumF, Naturvetenskapliga föreningen, NF, Juridiska föreningen, JF, Samhällsvetenskapliga föreningen, SF. HumF, NF och SF har dessutom olika ämnesföreningar som du kan läsa mer om på respektive förenings hemsida.

Fakultetskansli

Berednings- och serviceorgan för fakulteten.

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ med ansvar för fakultetens budget, grund- och forskarutbildningen, läraranställningar, remisser och riktlinjer. Består av representanter för lärare, forskare, studenter och yrkeslivet.

Forskarassistent

Lärare som främst ska bedriva forskning. En av fyra lärarkategorier enligt Högskoleförordningen. Se även Universitetsadjunkt, Universitetslektor och Professor.

Forskningsassistent

Person som medverkar i forskning och administrativt arbete.

Forskarutbildning

Se Utbildning på forskarnivå.

Forskningsråd

Statlig myndighet med uppgift att initiera och stödja forskning inom ett visst ämnesområde och inrätta forskartjänster för att få till stånd forskning inom nya områden. Tjänsterna placeras vid universitet eller högskolor.

Försäkringar

Som student måste du se över ditt försäkringsskydd. Många försäkringsbolag har specialerbjudanden till studenter. Kontrollera vad som gäller och vilka rabatter du kan få hos ditt försäkringsbolag.

Universitetets studenter omfattas numera av en personskadeförsäkring. Kammarkollegiet har även en försäkring för högskolestudenter som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd och en försäkring för utländska studenter som studerar i Sverige och svenska studenter som studerar utomlands. Se Kammarkollegiet. Det finns särskilda skräddarsydda försäkringar hos olika försäkringsbolag, se CSNs sida om försäkringar.

Gasque

Studentikos fest.

Geohuset

Till vänster om gräsmattan från tunnelbanan sett finns det gröna Geohuset som hyser Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Kulturgeografiska institutionen, Geobiblioteket samt Stockholms Marina Forskningscentrums kansli.

Greens villa

Mellan Geovetenskapens hus, Frescatihallen och Arrheniuslaboratoriet ligger Greens villa, eller Gröna villan, där Naturvetenskapliga Föreningen (NF) håller till. NF har många aktiviteter, bl a torsdagspubar, föredrag, spelkvällar och anordnar Insparquen varje termin för recentiorerna.

Grundforskning

Forskning utan direkt syfte på praktisk tillämpning. Större delen av forskningen vid Stockholms universitet är av sådan art. Se även Tillämpad forskning.

Gula villan

Gula villan (bakom biblioteket i Frescati) är hemvist för Humanistiska Föreningen (HumF) och där anordnas kroki-kvällar, filmklubb, den klassiska onsdagspuben och mycket annat.

Handledare

- utses för varje doktorand under dennes forskarutbildning.
- utses för varje student som ska skriva kandidat- eller masteruppsats.

Hedersdoktor (doktor honoris causa)

Titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Hittegods

Om du hittar något som tillhör någon annan, eller om du har förlorat något, bege dig till Kundservice i Södra huset hus B plan 3, rum 379 eller ring 08-16 24 00.

Högskola

a) det samlande namnet på eftergymnasial utbildning. Kallas vanligen universitet eller högskola.
b) namn på läroanstalt för högre undervisning och forskning men med begränsad omfattning eller speciell inriktning.
Jämför Universitet.

Högskolelagen och högskoleförordningen

Lag och förordning som styr verksamheten vid alla landets universitet och högskolor.

Högskolepoäng

Högskoleutbildningar mäts i högskolepoäng, hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

Hörsal

Hörsalarna A1, A2, B3, B4, B5, C6, D7, D8, D9, E10 och F11
ligger alla på plan 3 i den långa korridoren (plan 3) som binder
ihop hus A till F i Södra husen.
Hörsal F12 ligger i F-huset på plan 2 i korridoren mellan
glasdörrarna och hissen.

Inskrivning

Inskrivning vid universitetet sker automatiskt genom att du är antagen, däremot måste du själv skriva in dig vid Studentkåren.

Inspark

Evenemang som anordnas av fakultetsförening för att välkomna nya studenter. På universitetet förekommer inga inslag som kan vara jobbiga för deltagarna, målet är att alla ska ha kul och lära känna nya vänner.

Installation

Högtid när nya professorer installeras i sina ämbeten. Anordnas av Konferensservice i Blå hallen i Stadshuset den sista fredagen i september varje år.

Institution

Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är vid institutionen du bedriver dina studier är från en institution som du får en examen. En lista över universitetets institutioner hittar du här: www.su.se/institutioner

Institutionsstyrelse

Beslutande organ för institutionen som leds av prefekt. I styrelsen ingår företrädare för lärare, anställda och studenter.

Jubeldoktor

Person som avlagt doktorsexamen för 50 år sedan.

Juristernas hus

I nära anslutning till tunnelbanan ligger juristernas eget tillhåll, Juristernas hus. Huset uppfördes 1990 och har blivit ett kärt andra hem för alla jurister såväl aktiva som enbart medlemmar. Till Juristernas hus är alla välkomna på fester, talarpubar eller för att äta lunch.

Jämlikhetssamordnare

Studenter som känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet eller funktionshinder kan få hjälp av universitetets jämlikhetssamordnare som finns på Studentavdelningen. www.su.se/jamlikhet

Kemiska övningslaboratoriet

Kallas oftast KÖL och ligger i Arrheniuslaboratoriet. Undervisning och laborationer på grundnivå i kemi bedrivs alltid på KÖL. 

Klubbmästeri

Studentikos förening som ordnar studentpubar.

Kräftriket

Mellan Frescati och Roslagstull finns den samling tegelbyggnader som kallas Kräftriket. Namnet härstammar från slutet av 1700-talet när det låg en krog där som serverade kräftor från Brunnsviken. Idag har Företagsekonomiska institutionen och Matematiska institutionen sina lokaler där. Se Kartor över campusområdet

LADOK

Det datasystem där alla dina studieresultat registreras.
Institutionerna ansvarar för att studieresultaten registreras hos LADOK. Du kan som student hämta ett utdrag från LADOK via Mitt universitet, på din institution eller hos Studentcentrum, A-huset, plan 4, varje dag, kl 10.00 - 15.00, samt tis, kl 16.00 - 18.00.

Laduvikssalen

Laduvikssalen är en av fyra stora skrivvsalar och ligger på plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket bredvid Värtasalen. Ta trappan mittemot caféet vid Universitetsbiblioteket.

Lantis

Restaurang vars hus är sammanbyggd med Allhuset.
Namnet "Lantis" kommer av att huset tidigare hade ett Lantbruksmuseum. Lantis

Licentiatexamen

Är en examen i doktorandutbildningen. Kan vara en etapp mot doktorsexamen eller stå själv.

Lunch

Det finns flera lunchställen på Campus, se Lunchställen

Lärostudion

Studion är till för att du ska kunna öva språk i språklaboratorium. Öppen dagtid, hela veckan. Finns i Södra huset, E-huset, plan 2.

Marskalk

Person som har uppsikt över anordningarna vid en festlig tillställning och som är aktiv inom ett klubbmästeri eller dylikt.

Mitt universitet

Portal för universitets studenter och anställda, adressen är www.mitt.su.se. I Mitt universitet kan du se alla dina studieresultat, läsa e-post, blogga, lagra filer med mera. För att kunna använda Mitt universitet behöver du aktivera ditt universitetskonto. Det gör du via www.it.su.se/studentsupport. För ytterligare tjänster som ingår, se Universitetskonto.

Nationellt antagningsbesked

Ett gemensamt antagningsbesked för de flesta högskolor och universitet i landet. Beskedet skickas ut till dem som sökt kurser och program och visar antagningsresultatet efter det första och det andra urvalet.

Nobelhusen

I Nobelhusen har Studentkåren sitt säte, det vill säga kårens förtroendevalda och tjänstemän. Här har även kårens tidning Gaudeamus sin redaktion. Nobelhusen är samlingspunkten för de aktiva inom studentkåren; ämnesråd och kårföreningar har möjlighet att låna Nobelrummet för sammanträden under terminen. I Nobelhusen huserar även Samhällsvetenskapliga föreningen, närmare bestämt i Café Bojan.

Offentlighetsprincipen

Innebär att alla ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet, bland annat får vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar. Eftersom universitet är myndigheter är alla handlingar som rör universitetens verksamhet offentliga.

Omtentamen

(Omtenta) kan man göra om man har misslyckats med en tentamen eller inte kunde skriva den. Går oftast några veckor efter den ordinarie tentan. Det spelar ingen roll om du tar den ordinarie tentan eller omtentan, de är helt likvärdiga.

Opponent

Person som utsetts av fakultetsnämnden att granska och kritisera doktorsavhandling under disputation samt att ställa frågor till respondenten.

Prefekt

Ledare för en institution med ansvar för dess personal, verksamhet, administration och ekonomi.

Prodekanus

Ställföreträdare för dekanus.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde men medverkar även i grundutbildningen. En av fyra lärarkategorier enligt Högskoleförordningen. Se även Forskarassistent, Universitetsadjunkt och Universitetslektor.

Prorektor

Ställföreträdare för universitetets rektor.

Recentior

Nyinskriven student.

Registrering

Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa. Du måste vara registrerad för att dina studieresultat ska kunna registreras i LADOK.

Registerutdrag

Om du vill se att dina studieresultat blivit registrerade kan du besöka Studentcentrum, Södra huset, hus A, plan 4. Där kan du kontrollera dina resultat i Ladok och även göra ett registerutdrag. Observera att du endast kan ta ut registerutdrag när det finns personal på Studenttorget, som har öppet: varje dag, kl 10.00-14.00, samt tis, kl 16.00-18.00. Utdrag kan du även be om på din institution.

Rektor

Högste företrädare för universitetet. Utgör tillsammans med prorektor och förvaltningschefen universitetets ledning.

Respondent

Den som försvarar sin doktorsavhandling vid disputation.

Sektion

Delområde av fakultet.

Seminarium

Lektioner i mindre grupp. Tillsammans med föreläsningar, lektioner och laborationer den vanligaste undervisningsformen.

Sexa

Uppsluppen middag (gärna med toastmaster).

Sexuella trakasserier

Tio procent av universitetets kvinnliga studenter utsätts någon gång för sexuella trakasserier av lärare eller kurskamrater. Universitetet har utbildat rådgivare som du, man eller kvinna, kan vända dig till om du drabbas. Kontakta Studentavdelningen, Studentkåren eller Studenthälsan.

Sittning

(Stor) middag, ofta med toastmaster och 3-rätters middag.

Smedjan

Smedjan är Föreningen Ekonomernas nya lokal, belägen i Kräftriket i Hus 8. I Smedjan har medlemmarna tillgång till universitetets billigaste kopiering, mikrovågsugnar, läsplatser och internetuppkopplade datorer.

Squtt

Större studentpub med liveband på universitetet, Kungliga Tekniska Högskolan eller Karolinska Institutet.

Stipendier

Pengar som kan sökas av studenter som läser på grundnivå eller studenter som antagits till forskarutbildning. Information om stipendier: www.su.se/stipendier

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO

är en samarbetsorganisation för studentkårerna i Stockholm och ansvarar för studiesocial service. De arbetar mycket för att utvidga studentlivet i Stockholm. SSCO erbjuder studentbostäder genom dotterorganet Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). SSCO erbjuder också studentrabatter, festverksamhet kring Nobelfesten och Valborg, Foreign Student Service med mera. SSCO håller till vid Studentpalatset Norrtullsgatan 2, T-bana Odenplan. www.ssco.se

Studentbostäder
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder bostad till dig som är medlem i Stockholms Universitets Studentkår. Väntetiden för en studentbostad har varierat under de senaste åren, sök därför bostad i god tid. Fler tips.

Studenthuset

Den enhet inom universitetsförvaltningen som ansvarar för bland annat studieinformation, antagning, studie- och karriärvägledning, handikappservice, högskoleprovet, examen och studievaneprogrammet. Studenthuset

Studentikos

Uppsluppen, skojfrisk, och sorglös. Är utmärkande för studentlivet.

Studentkortet

Studentkortet får alla studenter som har betalat terminsavgiften. Kortet skickas hem till dig och ger många förmåner, bland annat rabatt på SJ:s tågresor och SL:s säsongskort.

Studentpalatset

Studentpalatset erbjuder läsplatser och grupprum till studenter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet eller Handelshögskolan i Stockholm. Du måste kunna styrka att du är student i receptionen. I huset finns 290 bokningsbara läsplatser, 18 grupprum och ett antal fria läsplatser i trapphusets korridorer. Adressen är Norrtullsgatan 2, vid Odenplan och öppettiderna är må - fr 08.30- 22.30, lö - sö 09.00 - 17.00. Studentpalatset

Studiebevakare
jobbar med studentinflytande. Det är en rättighet för studenter att ha inflytande över sin utbildning. Läs mer om studiebevakare

Studiemedelsrådgivning

Studentkåren kan erbjuda alla medlemmar kvalificerad studiemedelsrådgivning. Du kan få hjälp med de flesta frågor kring dina studiemedel, förlorade studiemedel, återbetalningsproblem, studiemedel för utlandsstudier, problem med att komma fram till din handläggare på CSN med mera. Rådgivaren finns på studentkåren och där kan du också få information om dennes mottagningstider. Centrala studiestödsnämnden (CSN) i Stockholm finns på Löjtnantsgatan 19. Box 7856, 103 99 Stockholm. Tel: 0771-27 60 00. www.csn.se

Studierektor

Lärare som leder utbildningen vid en institution.

Studievägledning

Varje institution har minst en studievägledare som du kan vända dig till med frågor och problem specifika för ditt ämne. Det finnas även en central studievägledning i Studenthuset.

Symposium

En vetenskaplig konferens.

Södra husen

De sex blå höghusen som har har blivit ett av Frescatis kännetecken. Ritades av arkitekten David Helldén som även stod för den arkitektoniska utformningen av Sergels torg.

Tentamen

Tenta (sbst), muntligt eller skriftligt prov.

Tentera

Tenta (v), göra ett muntligt eller skriftligt prov.

Teckenspråkstolk

Tolken finns vid universitetet för alla som behöver. Kontakta enheten för utbildningstolkning i god tid. Teckenspråkstolkarna finns i Frescati i Södra huset, hus F, rum 632, www.unitolk.su.se. Du kan också vända dig till tolksamordningen på telefon 0704-22 15 18.

Terminsräkning

Den avi du får hem i din brevlåda i början av varje termin när du har blivit antagen till en utbildning. Terminsräkningen består av kåravgift och fakultetsavgift. Nya studenter vid Stockholms universitet betalar även en inskrivningsavgift till kåren.

Tidningar, tidskrifter

Som medlem i Studentkåren får du tidningen Gaudeamus (Gadden), samt en tidning från den fakultetsförening du är medlem i. Humanistiska föreningen ger ut tidningen Känguru, Juridiska föreningen, Iusbäraren, Samhällsvetenskapliga föreningen, Victor, Naturvetenskapliga föreningen, Schedula Ranae och Föreningen ekonomerna, Saldo.

Tillämpad forskning

Forskning som skall utnyttjas för visst konkret syfte och inriktad på praktiska problemlösningar. Jämför Grundforskning.

Tvärvetenskap

Vetenskap som anknyter till flera vetenskaper, är gränsöverskridande.

Ugglevikssalen

Ugglevikssalen är en av fyra stora skrivvsalar och ligger i E-huset på plan 5.

Universitet

Högskoleenhet med fakultetsorganisation som till skillnad från högskolor har rätt att examinera doktorer.

Universitetsadjunkt

Lärare med examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. En av fyra lärarkategorier enligt Högskoleförordningen. Se även Forskarassistent, Professor och Universitetslektor.

Universitetskanslerämbetet

Universitetskanslerämbetet är den centrala myndighet som genomför tillsyn av universitet och högskolor för att säkerställa studenternas rättssäkerhet, och som bidrar med underlag för förbättring och förnyelse. Universitetskanslerämbetet

Universitetskonto

För att aktivera ditt konto, gå till www.it.su.se/studentsupport. Ditt konto ger dig tillgång till portalen Mitt universitet, bibliotekstjänster så som omlån, beställningar, databaser etc, samarbetsplattformen Mondo, datorsalarna och universitetets trådlösa nätverk.

Universitetslektor

Lärare med doktorsexamen. En av fyra lärarkategorier enligt Högskoleförordningen. Se även Forskarassistent, Professor, och Universitetsadjunkt.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans och sammanträder sex gånger om året. Styrelsen består av företrädare för verksamheten, företrädare för allmänna intressen och företrädare för de studerande. Dessutom finns representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt. Förvaltningschefen är huvudföredragande.

Uppdragsforskning

Forskning som utförs på uppdrag av myndighet eller företag.

Utbildning på forskarnivå

Högsta nivå av utbildning vid universitetet, hette tidigare Forskarutbildning. Utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning och leder till en doktorsexamen som omfattar 240 hp eller en licentiatexamen som omfattar 120 hp.

Utbildningskatalogen

Alla de kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i den webbaserade katalogen. Katalogen finns även som tryckt material och kommer ut varje år i februari. Utbildningskatalog

Ansökan görs via www.antagning.se

Villa Bellona

Villa Bellona är det röda hus i Frescati som ligger mellan restaurang Lantis och Södra huset.

Välkomstdagen

Välkomstdagen för alla nyinskrivna studenter äger rum i början av varje termin. Den arrangeras av Studentkåren och universitetet. En inbjudan skickas till alla nya studenter. 

Värtasalen

Värtasalen är en av fyra stora skrivvsalar och ligger på plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket bredvid Laduvikssalen. Ta trappan mittemot caféet vid Universitetsbiblioteket.