Grundläggande behörighet

Med grundläggande behörighet menas att den sökande har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

(HF kap. 7 § 39)

Särskild behörighet

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse:

  1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
  2. särskild yrkeserfarenhet, och
  3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen

(HF 7 kap. § 40)