Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering (HF 7 kap. 34 §). Institutionen avgör om de har tillräckliga resurser och tillgängliga handledare för att kunna anta till utbildning på forskarnivå. Med godtagbara studievillkor menas att arbetsplats tillhandahålls och att doktoranden ges de arbetsvillkor och den utrustning som krävs för utbildningen.

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat att utlysning av platser i forskarutbildningen ska ske högst fyra gånger per år. Två av utlysningarna ska vara gemensamma för fakulteten, och dessa datum gäller varje år:

VT Utlysning 2 april, sista ansökningsdag 23 april
HT  Utlysning 15 oktober, sista ansökningsdag 5 november

Tidpunkterna för eventuella övriga datum ska beslutas årligen av institutionsstyrelsen och ska finnas på institutionens hemsida.
Lediga platser inom utbildning på forskarnivå ska utannonseras (HF 7 kap. 37 §). Undantag från kravet på utannonsering är antagning av doktorander som ska genomföra utbildningen inom ramen för en anställning hos annan arbetsgivare än universitetet. Detsamma gäller vid överflyttning av doktorand som redan tidigare påbörjat utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.
Doktorandplatser utannonseras under lediga jobb

Kontaktperson för den fakultetsgemensamma utlysningen är kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson katariina.kiviniemi.birgersson@su.se