Den sammanlagda anställningstiden får högst motsvara fyra års heltidsanställning och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen (HF 5 kap. § 7). Eventuell tid som doktoranden har fått utbildningsbidrag räknas bort från anställningstiden.

Det är möjligt att bedriva doktorandstudier på deltid, dock lägst halvtid (HF 5 kap. § 3), om doktoranden så begär. Anställningstiden justeras då efter anställningsgraden, t ex blir anställningstiden högst sex år för 75 % anställning och högst åtta år för halvtid. Vid studier som skall avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Doktorandanställning kan förlängas om särskilda skäl föreligger, så som sjukskrivning, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet (HF 5 kap. 7 §)

Beslut om anställning som doktorand får ej överklagas (HF 12 kap. 2 § p. 1)