Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall rektor besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan beslut fattas ska doktoranden och handledaren ges tillfälle att yttra sig. Resurser kan inte dras för den tid en doktorand har en anställning eller utbildningsbidrag, (HF 6 kap. 30 §).

En doktorand som har fått sina resurser indragna av rektor kan begära att få tillbaka dem, men måste då visa studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt, göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen (HF 6 kap. 31 §).

Indragande av resurser och avslag på begäran om att få tillbaka indragna resurser kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) (HF 12 kap. 2 § p.5). Kontaktuppgifter och information om hur man överklagar finns på www.onh.se.