Anställning & finansiering

Anställning som doktorand

En doktorandanställning är en tidsbegränsad anställningsform. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och anställningen får sedan förnyas med högst två år i taget.

Allmänna anställningsvillkor

Forskarstuderande med doktorandanställning har samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som övriga anställda vid Stockholms universitet.

Försäkringar

Alla som omfattas av statliga avlöningsbestämmelser, inklusive doktorander med utbildningsbidrag, omfattas från första anställningsdagen av Statens pensionsverks tjänstegrupplivförsäkring.

Sjukdom, föräldraledighet, semester och annan ledighet

För doktorander med anställning gäller samma regler som övriga anställda

Finansiering

Endast de sökande vars finansiering bedöms vara säkrad under hela utbildningstiden får antas till utbildning på forskarnivå (HF 7 kap. 36 §).

Institutionstjänstgöring

Det är väldigt vanligt att doktorander även har institutionstjänstgöring, vilket kan innebära t ex undervisning, studievägledning, administration el dyl.

Indragande av resurser

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall rektor besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen.