Under en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid universitetet. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras vid detta tillfälle. Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen välkomnas i sin tjänst.

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid och dess universitet och är en examenspromotion, den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ursprungligen ett bevis på yrkesskicklighet. Ordet ”promovera” kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra. Endast de som avlagt doktorsexamen kan låta sig promoveras. 

Installations- och promotionshögtiden vid Stockholms universitet