Forskningsetik

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen.

Information och vägledning om forskningsetik

Forskningsetisk policy

God forskningssed och oredlighet i forskning