Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en ska utses till huvudhandledare (HF 6 kap. § 28). Handledare utses av prefekt i samband med antagningen. Minst en av handledarna ska vara docentkompetent och ha genomgått handledarutbildning alternativt ha handlett minst tre forskarstuderande till examen och deltagit fakultetsnämndens seminarium om regelverk för utbildning på forskarnivå. Om möjligt ska institutionen utse en manlig och en kvinnlig handledare.

Handledaren ska erbjuda stöd i forskningen och avhandlingsarbetet, men samtidigt uppmuntra doktoranden att utvecklas till en självständig forskare, som är ett av de viktigaste målen med utbildning på forskarnivå.

Detta bör handledaren göra

  • Hjälpa till med valet av avhandlingsämne och se till att det är realistiskt och genomförbart
  • Granska manuskript och annat material
  • Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur
  • Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands
  • Medverka till att doktoranden kan besöka och delta i internationella konferenser och möten
  • Rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag

Det rekommenderas att doktorand och handledare på ett tidigt stadium kommer överens om vilka krav och förväntningar de har på varandra. Professorer och lektorer med docentkompetens har handledning som en av sina arbetsuppgifter, men de bedriver även egen forskning och undervisning. Det är inte heller ovanligt att en handledare handleder flera doktorander samtidigt, så en handledare kan inte alltid vara tillgänglig för doktoranden och behovet av handledning varierar mycket under utbildningens gång. Dessutom skiljer sig formerna för utbildning på forskarnivå åt, det är t ex stor skillnad mellan att ingå i en forskargrupp och att ensam bedriva sina studier.

Det är svårt att uppskatta hur mycket handledningstid som är rimligt, men i rapporten Doktorandspegeln från UKÄ tillfrågas doktorander inom olika ämnesområden om sin studiesituation. Doktorandspegeln går att läsa på UKÄs webbsida.

Forskarstuderande har rätt att byta handledare (HF 6 kap. § 28). I första hand är det prefekten på institutionen som ska kontaktas om det uppstår problem mellan forskarstuderande och handledare.

Varje doktorand ska ha tillgång till en egen arbetsplats samt tillgång till de resurser som är nödvändiga för utbildningen. Frågor om arbetsplatsen och inköp av större maskiner, kontorsinventarier o dyl. tas upp med prefekten, eller annan ansvarig på institutionen. För inköp av kontorsmaterial o dyl. har institutionerna oftast en person som är ansvarig. Alla utgifter, oavsett storlek, måste dock godkännas av prefekten.