Under utbildningen

Handledning och andra resurser

Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en ska utses till huvudhandledare.

Forskningsetik

Vem ger stöd kring forskningsetiska frågor, hur hanteras oredlighet i forskningen och vad gäller vid etiska tillstånd?

Gemensamma kurser och seminarier

Vilka kurser finns det för dig som doktorand?

Universitetspedagogisk utbildning

Alla doktorander ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått eller under samma termin påbörjat inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktorandfackligt arbete

Ett doktorandtråd består av en samling doktorander som organiserat sig för att förbättra utbildningen och studiesituationen. Doktorandråden identifierar problem, påverkar SU och lyfter frågor som är viktiga för studenter och doktorander.

Problem under utbildningens gång

Det är prefekten som är ansvarig för arbetsmiljön för anställda och studenter vid institutionen. Skulle det uppstå problem är det alltså i första hand prefekten man vänder sig till, men det finns även andra instanser.

Avhandlingen

I avhandlingen presenteras de resultat som doktoranden kommit fram till i sin forskning. Den blir också ett bevis för att doktoranden är en självständig och kompetent forskare.