Forskningsetik

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Information och vägledning om forskningsetik finns här.

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument finns här.

Etiska tillstånd

För vissa forskningsmetoder, -material och -subjekt krävs speciella tillstånd. Om speciellt tillstånd krävs för viss forskning är det forskningshuvudmannen som ansöker om tillstånd. För doktorander vid universitet är det universitetet som är forskningshuvudman. Handledaren ska ge vägledning om huruvida speciella tillstånd krävs och om ansökningsförfarandet.