Forskningsetik

Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Information och vägledning om forskningsetik finns här.

Hantering av oredlighet i forskningen

Enligt den ordning som gäller fram till slutet av 2019 ska respektive lärosäte utreda misstankar om oredlighet i forskningen inom den egna verksamheten. Från och med den 1 januari träder en ny lag i kraft enligt vilken alla misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nationell nämnd. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar samt den nya lagen finns här.

Etiska tillstånd

För vissa forskningsmetoder, -material och -subjekt krävs speciella tillstånd. Om speciellt tillstånd krävs för viss forskning är det forskningshuvudmannen som ansöker om tillstånd. För doktorander vid universitet är det universitetet som är forskningshuvudman. Handledaren ska ge vägledning om huruvida speciella tillstånd krävs och om ansökningsförfarandet.