Arbetsmarknad

Geografer arbetar med omvärldsfrågor, t.ex. om gränsöverskridande miljöproblem såsom vattenfrågor, klimatförändringar, urbanisering, hälsa och ohälsa. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. En central del i utbildningen är den geografiska omvärldsanalysen, som innebär att du tränas i att hantera såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga analysmetoder. Denna förmåga till helhetsperspektiv har fått allt större efterfrågan inom ekonomi, affärsliv, handel, turism och miljövård. Geografisk kompetens är även viktig inom verksamheter som sysslar med samhällets sårbarhet, exempelvis nationella och internationella räddningsverk. Universitetsutbildning i geografi
ger dig ämnesbehörighet att undervisa i geografi i grundskola och på gymnasiet, om du tänker dig en bana som lärare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innefattar utöver ämnesteori ett stort inslag av tillämpningar och ”hands-on”-lärande i form av fältarbeten och exkursioner i skilda miljöer, laborationer och övningar av olika karaktär samt självständiga och gruppbaserade projekt. Fältkurser och övningar i Sverige och utomlands ger dig stor färdighet i att hantera och lösa oväntade och utmanande uppgifter och problem
som berör samband mellan människan, samhället och miljön. En viktig del av utbildningen handlar om att du får lära dig att samla in, bearbeta, tolka och presentera information av olika slag med hjälp av olika tekniker och metoder, t.ex. GIS och fjärranalys.

Fakta om programmet

Omfattning: Tre års heltidsstudier
Behörighet: Grundläggande behörighet
 

Studieplan