Arbetsmarknad

Utbildningen är bred och ger dig möjlighet till många olika yrken både i Sverige och utomlands. Arbetsmarknaden är god och efterfrågan på geologer, geofysiker och geokemister väntas öka de närmaste tio åren. Idag är gruv- och prospekteringsföretag samt byggnads- och anläggningsbranschen stora arbetsgivare, men även Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, konsultfirmor, länsstyrelser, kommuner, universitet och andra statliga myndigheter. Arbetet som geolog, geokemist eller geofysiker innebär
ofta att göra olika mätningar i fält på till exempel berg, jord eller vatten, eller mätningar till sjöss med olika typer av ekolod, vatten- och sedimentprovtagare, som sedan följs upp av labanalyser, databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor.

Utbildningens innehåll

Första året kommer du att lära dig geologins grunder, om fundamentala byggstenar som mineral, bergarter och olika livsformer, samt om den geologiska tidsskalan. Men också om storskaliga processer, som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar. Du får även lära dig om de processer och kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Vidare får
du en inblick i hur olika matematiska och statistiska metoder är användbara inom geologin. År två ägnas åt fördjupning inom flera av geologins områden, bland annat hur havsbottnar kartläggs, hur kolets kretslopp styr klimatet, om sediment och bergarters sammansättning, utseende och bildningssätt. Sista året året fördjupar du dig inom något av institutionens forskningsområden: maringeologi, geokemi eller klassisk geologi och avslutar med ett självständigt arbete. Geologi, geokemi och geofysik är ämnen som man måste se i verkligheten och känna på och därför varvas de teoretiska studierna med praktiska moment som exkursioner, fältstudier, och laborationer.

Behörighet och urval

Särskild behörighet: Ma D, Fy B och Ke B (områdesbehörighet 13 med undantag för Bio A+B)
eller Fy 2, Ke 2 och Ma 4 (områdesbehörighet A13 med undantag för Bi 1+2)
 

Studieplan