Nuvarande sammansättning av Biologiska sektionen:

  • Sektionsdekan och ordförande: Professor Catarina Rydin
  • Vice ordförande: Professor Niclas Kolm
  • Ledamot: Professor Mattias Mannervik
  • Gruppsuppleant: Professor Ann-Beth Jonsson

Områdesnämnden för naturvetenskap presenteras i helhet här: Områdesnämnden för naturvetenskap 2024 – 2026 - Stockholms universitet

Valberedning för fyllnadsval

Till valberedning för fyllnadsvalet har utsetts:

  • Professor Sören Nylin, Zoologiska institutionen (ordförande)
  • Professor Bengt Karlsson, Zoologiska institutionen
  • Professor Ann-Kristin Östlund-Farrants, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på vice ordförande för den Biologiska sektionen. Om ny vakans uppstår på grund av valberedningens förslag så har valberedningen att föreslå ledamot även för denna position.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inlett sitt arbete 2024-04-12. Röstberättigade har möjlighet att till valberedningen nominera kandidater till posten som vice ordförande för den Biologiska sektionen.

Valberedningens förslag

En enig valberedning har, efter kontakt med de föreslagna, beslutat att föreslå professor Mattias Mannervik som vice ordförande för Biologiska sektionen och professor Niclas Kolm som ledamot för Biologiska sektionen i Områdesnämnden för naturvetenskap. Se bifogat protokoll:
Slutprotokoll valberedning 2024-04-26 (198 Kb) .

Röstberättigade

Röstberättigad är enligt valföreskrifterna den som är anställd:

  • tills vidare eller för en tid av mer än två år • minst halvtid (50%) och
  • är professor eller annan lärare (adjunkt, universitetsadjunkt, biträdande lektor, universitetslektor), forskare (disputerad) eller postdoktor anställd för tid mer än två år oavsett finansieringsform.

Därutöver gäller att anställningen ska påbörjas senast den 1 maj 2024. Den som är tjänstledig 100% (med undantag för föräldraledighet) saknar rösträtt.

Motnominering

Röstberättigade har möjlighet att nominera motkandidater fram till och med den 17 maj 2024. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera till posten. Valbara och möjliga att nominera är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde. Med vetenskapligt kompetent lärare/forskare i det här sammanhanget avses den som är:

• professor eller

• annan lärare/forskare/akademisk ledare som har en anställning eller ett uppdrag, för vilket det krävs doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens, inom en områdes-respektive fakultetsnämnds ansvarsområde.

Motnomineringsförslag skickas till fakultetsval@science.su.se

Valets genomförande

Valet genomförs under perioden 2024-05-23 – 2024-05-28. De som är röstberättigade kommer då att få en elektronisk valsedel via epost.