Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Martin Jakobsson, ordförande, IGV
Regina Lindborg, vice ordförande, NG 
Magnus Breitholtz, ACES, prefekt
Georgia Destouni, NG, prefekt
Carl-Magnus Mörth, IGV, prefekt
Christina Rudén, ACES, ON-ledamot
Gustaf Hugelius, NG, ON-suppleant
Alasdair Skelton, IGV, ON-suppleant 
Ann-Kristin Eriksson Wiklund, ACES, SR 
Jerker Jarsjö, NG, SR

Adjungerade

Thorsten Blenckner, SRC
Christoph Humborg, ÖC 
Fernando Jaramillo, NG
Nina Kirchner, Bolincentret, föreståndare
Christian Stranne, IGV
Paul Ziegar, ACES
Vakant (Young Faculty)

Suppleanter

Anna Sobek, ACES, stf prefekt
Iain Pitcairn, IGV, stf prefekt
Qiong Zhang, NG, stf prefekt

Studentrepresentant

Alexandra Hamm