Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Joakim Edsjö, orförande, Fysikum
Johan Nilsson, vice ordförande, Meteorologiska institutionen

Roderigo Caballero, prekfekt, Meteorologiska institutionen
Jan Conrad, prefekt, Fysikum
Garrelt Mellema, prefekt, Institutionen för astronomi
Joanna Tyrcha, prefekt och ON-gruppsupleant, Matematiska institutionen
Åsa Larsson, ON-ledamot, Fysikum
Fredrik Hellberg, studierektor, Fysikum
Samuel Lundqvist, studierektor, Meteorologiska institutionen
Jonas Nycander, studierektor, Meteorologiska institutionen
Magnus Näslund, studierektor, Institutionen för astronomi
Mikael Fogelström, föreståndare, Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA)

Adjungerad

Ledamot från Young Faculty