Befordringsnämnden bedömer främst den sökandes utveckling och prestationer under tiden som biträdande lektor vare sig denna tid är kort eller lång. Tidigare meritering väger inte lika tungt. Om områdesnämnden fattar ett negativt beslut för en ansökan så avslutas anställningen när förordnandet som biträdande lektor går ut och man kan då i enlighet med högskoleförordningen (4 kap 12 b §) inte heller få en annan tidsbegränsad anställning vid Stockholms universitet under de sex månader som följer efter det att anställningen som biträdande lektor upphört. Om en biträdande lektor ändå väljer att skicka in en förtida ansökan och om områdesnämnden då fattar beslut om att befordra så bör i normalfallet anställningen som universitetslektor påbörjas inom tre månader efter att beslut om befordran fattats. Detta innebär samtidigt att utrymmet för forskning inom ramen för anställningen då minskar kraftigt*.

Med anledning av ovanstående avråder fakulteten biträdande lektorer från att söka befordran till universitetslektor i förtid. Med detta sagt så är det upp till den biträdande lektorn att besluta om och när, efter den pedagogiska sakkunniggranskningen, en befordringsansökan ska skickas in. Notera dock att en förtida befordringsansökan kommer att behandlas på samma sätt och vägas samman efter samma kriterier** som andra befordringsansökningar inklusive de där de sökande har använt den maximalt tillgängliga tiden som förordnandet som biträdande lektor medger. 

*Se Villkorsavtal-SU s 13:

Universitetslektor:

Undervisningsdelen för den enskilde läraren inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta högst 70 procent av årsarbetstiden inklusive examination. Resterande del av årsarbetstiden ska avsättas för forskning/utvecklingsarbete/egen kompetensutveckling. Vid handledning av doktorander beslutar arbetsgivaren i vilken omfattning detta ska föranleda ett minskat undervisningsåtagande. 

Biträdande lektor:

Anställning som biträdande lektor är strategisk för såväl universitetets långsiktiga kompetensförsörjning som för den enskilde biträdande lektorns karriärmöjligheter. En biträdande lektor ska därför i huvudsak bedriva forskning, men bör också medverka i grund- och forskarutbildning för att meritera sig pedagogiskt. Undervisningsdelen ska i normalfallet omfatta högst 30 procent av årsarbetstiden.

**Befordringskriterier