Grundkrav för samtliga läraranställningar
I. Biträdande lektor – tidsbegränsad meriteringsanställning
II. Universitetslektor
III. Professor

I detta dokument är de regler och de kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som ska beaktas vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det naturvetenskapliga området samlade. De nationella reglerna återfinns i Högskoleförordningen (HF) kap 4 och de lokala reglerna i Stockholms universitets anställningsordning (AOSU). De områdesspecifika reglerna är beslutade av Områdesnämnden för naturvetenskap (ON) eller Fakultetsnämnden för naturvetenskap (FN). ON har ersatt FN från och med 2015.

Grundkrav för samtliga läraranställningar

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. Även om graden av samarbetsförmåga och lämplighet i övrigt kan variera beroende på anställningen, så är detta ett grundkrav för anställning vid universitet.

I. Biträdande lektor – tidsbegränsad meriteringsanställning

Nationella regler, 4 kap. 4a § HF

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan/ …/ har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Nationella regler 4 kap. 12a § HF

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år/ …/. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 

Lokala regler, AOSU 2.2.1

Biträdande lektor är en meriteringsanställning. 

I samband med att områdesnämnden fastställer anställningsprofilen ska den ange de kriterier som ska beaktas samt anställningens längd. Kriterierna ska vara sakligt motiverade utifrån anställningens innehåll och verksamhetens strategiska behov. 

Innan en anställning som biträdande lektor utlyses ska områdesnämnden även besluta om vilka kriterier som ska användas vid prövningen av en ansökan om befordran till universitetslektor samt när en sådan ansökan senast ska vara inlämnad.

II. Universitetslektor

Nationella regler, 4 kap. 4§ HF

Behörig att anställas som lektor är /…/ den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen /…/. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. 

Lokala regler, AOSU 2.2.2

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser.

Den pedagogiska skickligheten på lektorsnivå bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt vara väl dokumenterad. 

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är en bedömningsgrund. Sådana kunskaper kan ha förvärvats exempelvis genom annan utbildning eller genom erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på universitetsnivå. 

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. 

I samband med att områdesnämnden fastställer anställningsprofilen kan den ange ytterligare kriterier utöver vad som framgår av HF och föregående stycken. Dessa ska vara sakligt motiverade utifrån anställningens innehåll och verksamhetens behov. 

Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området (beslut FN 2013-06-10)

Inom det Naturvetenskapliga området ska den vetenskapliga skickligheten ha visats genom vetenskaplig verksamhet på hög nivå. Detta innebär att den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i väl ansedda internationella tidskrifter med peer-review, i en omfattning som klart överstiger kraven för doktorsexamen. 

Andra viktiga kvalitetsindikationer är visad självständighet och deltagande i den internationella forskningsvärlden t ex vid kongresser eller som granskare för tidskrifter, ansökningar m.m.

Den sökande ska bedriva dokumenterad aktuell forskningsverksamhet, gärna med stöd från externa finansiärer.

Den sökandes pedagogiska skicklighet bör vara visad genom undervisning av hög kvalitet på universitetsnivå. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av: 

  • Ledning och utveckling av kurs eller kursmoment på grundnivå och/eller avancerad nivå.
  • Individuell handledning av examensarbeten och inom utbildning på forskarnivå

III. Professor

Nationella regler, 4 kap. 3§ HF

Behörig att anställas som professor /…/ är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. /…/
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga /…/ skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. 

Lokala regler, AOSU 2.2.3

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten på professorsnivå bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå samt vara väl dokumenterad.

Vid urvalet av behöriga sökande är genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt meriterande. Sådana kunskaper kan ha förvärvats exempelvis genom annan utbildning eller genom erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på universitetsnivå. 

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

I samband med att områdesnämnden fastställer anställningsprofilen kan den ange ytterligare kriterier utöver vad som framgår av HF och föregående stycken. Dessa ska vara sakligt motiverade utifrån anställningens innehåll och verksamhetens behov.

Områdesspecifika regler – Naturvetenskapliga området, beslut FN 2013-06-10

Inom det Naturvetenskapliga området ska den vetenskapliga skickligheten ha visats genom att sökande är internationellt erkänd inom området för anställningen, t.ex. i form av inbjudna föredrag, gransknings- eller opponentuppdrag av icke ringa omfattning. 

Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i väl ansedda internationella tidskrifter med peer-review. 

Den sökande ska ha byggt upp och bedriva egen forskningsverksamhet. Vidare bör den sökande erhållit forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.

Den sökande ska ha visat akademiskt ledarskap och bör ha dokumenterad erfarenhet av att administrera forskning.

Den sökandes pedagogiska skicklighet ska vara visad genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning. Undervisningen bör ha bedrivits på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Den sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning inom universitetsutbildning.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av utbildning på forskarnivå. I detta ingår att sökande bör ha varit de facto huvudhandledare för åtminstone två forskarstuderande som erhållit doktorsexamen. Med de facto huvudhandledare avses ansvar för hela processen, inklusive aktiv handledning i själva forskningsarbetet.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning, t.ex. handledning av examensarbete eller handledning av postdoktor.

 

In English