Ansökan om befordran från universitetslektor till professor

Inledning

En universitetslektor som är anställd tills vidare vid Stockholms universitet ska efter ansökan befordras till professor om han eller hon har behörighet för befordran enligt gällande Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) samt ha bedömts lämplig utifrån följande kriterier:Den vetenskapliga skickligheten på professorsnivå ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten på professorsnivå ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande.

I normalfallet ändras inte ämnesområdet i samband med befordran.

Den sökande ska dessutom ha bedömts lämplig utifrån de specifika bedömningskriterier för anställning som och befordran till universitetslektor och professor som fastställts av Områdesnämnden för naturvetenskap och som återfinns här.

Av dessa kriterier framgår bland annat att den sökande bör ha varit de facto huvudhandledare för minst två forskarstuderande som erhållit doktorsexamen. Den sökande bör inför sin ansökan ta del av kriterierna i dess helhet.

Ansökningsprocess

Ansökan om befordran till professor ska utformas efter universitetets mall för ansökan om anställning och befordran som återfinns på sidan Att söka en anställning och länken Läraranställning - aktuella dokument

Ansökan skickas sedan elektroniskt till registrator vid Stockholms universitet.

För utseende av sakkunniga gäller följande:

  1. Två sakkunniga ska i normalfallet utses för granskning av ansökan. Båda könen ska vara representerade, om det inte finns synnerliga skäl. Båda sakkunniga ska i normalfallet vara professorer. 
  2. Prefekten ger förslag på fem presumtiva sakkunniga (utan att tillfråga dessa). Om prefekten är jävig hanteras ärendet av ställföreträdande prefekt eller en annan ersättare som inte är jävig. Förslag kan också lämnas av befordringsnämnden. 
  3. Förslaget granskas av ordförande för befordringsnämnden och sektionsdekan. 
  4. Ordförande för befordringsnämnden, i samråd med sektionsdekan och vice ordförande för befordringsnämnden, beslutar i vilken ordning de presumtiva sakkunniga ska tillfrågas. 
  5. Prefekten tillfrågar de presumtiva sakkunniga, ställer frågan om eventuella jäv och inkommer därefter med slutligt förslag till kansliet. 
  6. I enlighet med det Naturvetenskapliga områdets delegationsordning utses sakkunniga av ordförande för befordringsnämnden. 

När sakkunnigutlåtandena har kommit in är det Naturvetenskapliga områdets befordringsnämnd som i enlighet med Naturvetenskapliga områdets delegationsordning bereder ärendet. Vid befordringsnämndssammanträde presenterar sökanden sin forskning och forskningsplaner samt intervjuas av befordringsnämnden, om detta inte är uppenbart obehövligt. 

Befordringsnämnden rekommenderar områdesnämnden (delegation till dekan) att föreslå rektor att besluta att den sökande ska befordras alternativt inte befordras till professor. Den sökande kan inte överklaga rektors beslut.

Ansökan om befordran från forskare till professor

En forskare som beviljats eller kommer att beviljas Wallenberg Academy Fellow kan befordras till professor i enlighet med gällande regler för befordran från universitetslektor till professor (se ovan). Rektor kan även medge möjlighet till befordran i fall som bedöms vara av motsvarande karaktär om det finns särskilda skäl.