Tillsammans med profilen ska institutionen lämna ett missiv där läraranställningen motiveras och finansieringen av anställningen och stödresurser (i normalfallet en doktorandanställning) klargörs. Samtliga läraranställningar inom fakulteten ska utlysas både på svenska och på engelska, om inte särskilda skäl föreligger. Missivet ska beskriva hur institutionen kommer att arbeta för att brett nå ut med information om anställningen. En sökkommitté ska utses, dess sammansättning och arbetssätt ska beskrivas i missivet. Kommittén ska säkerställa att institutionen genomför ett aktivt, uppsökande arbete för att identifiera och kontakta potentiella sökande. Prefekten ska förankra anhållan om utlysning med berörd sektionsdekanus innan förslaget skickas till Områdeskansliet.

Missivet ska också kort redogöra för hur könsfördelningen ser ut på institutionsnivå med avseende på lärare (biträdande lektorer, universitetslektorer och professorer). Om könsfördelningen vid institutionen är skev är det av yttersta vikt att prefekten säkerställer att potentiella sökanden av det underrepresenterade könet identifieras och aktivt inbjuds att söka anställningen. Vid LFN1 redogör institutionsrepresentanten, vanligtvis prefekten, för hur institutionen har arbetat med att identifiera och kontakta lämpliga kandidater samt för utfallet av det arbetet (exempelvis hur många av de som kontaktades som sökte anställningen och hur många av dessa som var av underrepresenterat kön).

I profilen är Ämnesområdet för anställningen, tillsammans med eventuell Inriktning och specificering som anges under Ämnesbeskrivning, det mest centrala. I de fall ämnesområdet anges med inriktning mot någon speciell del av ämnet, exempelvis biokemi med inriktning mot proteinveckning kommer de sökande i första hand att rangordnas med avseende på skicklighet inom proteinveckning och i andra hand inom biokemi. Först i tredje hand används bedömningsgrundernas särskiljande meriter för rangordning.

För att säkerställa en bred utlysning ska anställningsprofilen innehålla en förteckning över tänkbara sökande. Grunden för listan ska vara en realistisk bedömning av vilka som kan tänkas söka anställningen, det vill säga inte alla som är verksamma inom området. Sökkommittén bör delta i framtagandet av listan.

En jämn könsfördelningen anses råda när andelen kvinnor respektive män är inom 40-60 procent i en grupp. Om endera könet utgör mer eller mindre än 40 procent är könsfördelningen skev och det råder över- respektive underrepresentation. För att kunna beräkna könsfördelningen på institutionsnivå inom anställningsgruppen (universitetslektor respektive biträdande lektor) ska gruppen omfatta minst 6 personer. Om gruppen på institutionsnivå utgörs av färre än 6 individer, används sektionen för beräkning av andelen kvinnor och män och då kan kansliet hjälpa till med beräkningen. Om summan av antalet biträdande lektorer, lektorer och professorer vid institutionen är 6 individer eller fler, kan denna användas som alternativ till sektionsnivåbaserad beräkning. För anställning av professorer utgör alltid hela fakulteten grunden för beräkning av kvoten.

Word-versioner av profilmallarna finns på www.science.su.se under fliken Regelverk och beslut, punkten Riktlinjer för anställning & rekrytering. Där finns också en Lathund för anställningsärenden som kort beskriver anställningsprocessen, liksom detta dokument.