Behörighetskrav
Bedömningsgrunder
Bedömning av sökande till biträdande lektorat
Rekommenderad disposition av yttrandet 
Ansökningshandlingar
Handläggning inom fakulteten

De sakkunnigas uppgift är att granska, bedöma och rangordna de sökande till anställningen inför lärarförslagsnämndens möten, där rekryteringsärendet bereds inför beslut. Annonsen och kandidaternas ansökningshandlingar ska utgöra grunden för bedömningen. Var och en av de sakkunniga ska avge ett skriftligt yttrande i enlighet med den tidsplan som överenskommits.

Behörighetskrav

Behörighetskraven för anställningen framgår av annonsen och naturvetenskapliga områdets kriterier för anställning och befordran.

Bedömningsgrunder

Samtliga bedömningsgrunder för anställningen framgår av annonsen. De sökande ska granskas, bedömas och rangordnas med avseende på vetenskaplig skicklighet inom anställningens ämnesområde. Ämnesbeskrivningen utgör, i förekommande fall, ett förtydligande av ämnesområdet. I de fall ämnesområdet anges med inriktning mot någon speciell del av ämnet, t.ex. biokemi med inriktning mot proteinveckning ska de sökande i första hand rangordnas med avseende på vetenskaplig skicklighet inom proteinveckning och i andra hand inom biokemi. De sökande ska också granskas och rangordnas med avseende på pedagogisk skicklighet och med avseende på övriga angivna bedömningsgrunder. Slutligen ska en sammanvägd bedömning av de starkaste kandidaterna göras.

Bedömning av sökande till biträdande lektorat

För biträdande lektorat gäller att främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. De kandidater som uppfyller detta villkor ska av sakkunniga bedömas och rangordnas i förhållande till ämnesområde och bedömningsgrunder på det sätt som beskrivs ovan. Övriga sökande ska på motsvarande sätt bedömas av sakkunniga utan att rangordnas.

Individuellt yttrande

Varje sakkunnig ska göra en individuell bedömning och avge ett individuellt skrivet yttrande. Samtliga kandidater ska bedömas och beskrivas. Mindre meriterade sökande beskrivs kortfattat. Det ska dock tydligt framgå varför dessa inte bedöms kunna komma ifråga för anställningen. 
Om antalet sökande är mycket stort så kan en mindre tätgrupp på 10-15 kandidater väljas ut för fördjupad granskning och bedömning, förutsatt att det tydligt motiveras varför övriga sökande inte ingår i gruppen. Yttrandet bör struktureras enligt nedan.

Rekommenderad disposition av yttrandet 

  • En kort introduktion om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som universitetet och området fastställt för anställningen. De kriterier och överväganden som används som grund för yttrandet beskrivs också här. 
  • En helhetsbedömning avseende hela sökfältets kvalitet 
  • Beskrivning av de sökandes kvalifikationer relativt  den utlysta anställningen.
  • Eventuell gruppering av kandidater som behöriga eller inte, med motivering. 
  • Bedömning av varje behörig kandidat i förhållande till utlysningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och bedömningsgrunder för anställningen. 
  • Bedömning och rangordning av de främsta behöriga kandidaterna i förhållande till utlysningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och bedömningsgrunder för anställningen.
  • Förslag på vilka av kandidaterna som ska inbjudas till provföreläsning och intervju. I normalfallet kallas 3-5 kandidater till provföreläsning och intervju.

Ansökningshandlingar

De sökande har uppmanats att utforma ansökan enligt universitetets mall för ansökan till läraranställning och att bifoga de publikationer, max 10, som de önskar åberopa. De sökande får inte tillföra meriter som uppnåtts efter ansökningstidens utgång.

Handläggning inom fakulteten

När de sakkunnigas yttranden inkommit till universitetet är de offentliga handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att vem som helst, samtliga sökande inkluderat, har rätt att få ta del av innehållet. Yttrandet kommer att tillsammans med mötesprotokollet distribueras till samtliga kandidater efter lärarförslagsnämndens första möte.

De sakkunniga deltar på distans vid lärarförslagsnämndens första sammanträde. Vid detta tillfälle utser nämnden de kandidater som kallas till intervjuer och provföreläsningar och/eller forskningspresentationer. Lärarförslagsnämndens andra sammanträde äger rum i direkt anslutning till provföreläsningar, forskningspresentationer och intervjuer. Vid detta möte, föreslår nämnden vem som ska erbjudas anställningen. Det förväntas av de sakkunniga att delta vid detta tillfälle. De sakkunniga har yttranderätt men saknar rösträtt vid lärarförslagsnämndens sammanträden. 

 

In English