1. Motivering/missiv. En mall med standardfrågor ska fyllas i
  2. Tabell över lärarresurser (enligt mall)
  3. Bedömningsmatriser av uppfyllande av examensmålen på kursnivå (enligt mall)
  4. Utkast till utbildningsplan från Ladok (pdf-fil)
  5. Kursplaner (beslutade eller utkast) för programkurserna (i möjligaste mån) 

Se vidare instruktioner i bifogad pdf.