Varje år tillför mänskligheten stora mängder koldioxid till atmosfären vilket leder till global uppvärmning. Den globala uppvärmningen måste minimeras för att undvika att världen överskrider livskritiska planetära gränser. Lösningen på problemet är att göra samhället klimatneutralt så snart som möjligt men problemet är komplext, snabbföränderligt och präglat av osäkerhet, till och med desinformation.

Klimatarenan samlar intressenter från privat, offentlig och ideell sektor som har insett komplexiteten i problemet och vikten av omedelbar handling. De träffas med klimatforskare från Bolincentret för att diskutera lösningar och inte minst inspireras av varandra. Klimatarenans möten, med presentationer och diskussioner, har fokuserat på frågor som: Hur kan vi beräkna klimatavtryck på ett transparent sätt? Hur kan vi påverka utsläpp av klimatgaser i hela värdekedjan? Hur kan organisationer arbeta med klimatkompensering och klimatinvesteringar?

Klimatarenan är en möjlighet för Bolincentrets klimatforskare att föra in sina kunskaper i samtal mellan viktiga samhällsaktörer. Deltagare från olika sektorer i samhället får i sin tur delta i kunskapsgrundade och lösningsfokuserade diskussioner kring sina utmaningar i klimatomställningen.

"Jag prioriterar att delta i Klimatarenan eftersom det ger mig en fantastisk möjlighet att justera min egen kompassriktning i klimatfrågorna med hjälp av några av världens bästa forskare på området."
/Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, MAX Burgers. Mottagare av FN:s Global Climate Action Award 2019.
 

Under klimatarenan får delatagarna möjlighet att diskutera problem och frågeställningar med varandra. Foto David Paulsson