Vilket organ inom organisationen som har beslutanderätt och huruvida den kan delegaras till annat organ regleras av Högskoleförordningen. Om dessa organ har delegerat beslutanderätten vidare står det i de olika delegationsordningarna. I Stockholms universitets delegationsordning står även kort om regler kring delegering.

Delegationsordning ON från 2018 rev 180314 (28 Kb)

Delegationsordning ON anställningsärenden 2018-2020 (185 Kb)

Beslutsordning och delegeringar för utbildning på forskarnivå