Tillsättning av anställning som professor, universitetslektor, biträdande lektor

1 sökande 6.000 kronor
2-3 sökande  10.000 kronor
4-5 sökande  13.000 kronor
6-9 sökande 15.000 kronor
fler än 9 sökande 15.000 kronor + 1.000 kronor per ytterligare sökande, dock högst totalt 30.000 kronor

        
Prövning av ansökan om befordran till professor (adjungerad professor och gästprofessor):

6.000 kronor

Uppdrag som extern sakkunnig vid antagning som docent:

4.000 kronor

Uppdrag som fakultetsopponent:

10.000 kronor

Uppdrag som pedagogisk granskare vid anställningsärenden

Vid behov utser lärarförslagsnämnden pedagogiskt sakkunnig för granskning av den tätgrupp som kallas till intervju. Den som ges uppdraget bör inte vara anställd vid sökandens institution(er) på grund av risk för jäv. 
1.000 kronor per granskad sökande, dock högst 5.000 kronor

Uppdrag som pedagogisk granskare vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor

3.000 kronor per granskad sökande

Reseersättning vid intervju

Sökande till professur, universitetslektorat och biträdande lektor betalas av fakulteten.