1. Vid rekrytering av biträdande lektor tillhandahåller kansliet en lista över samtliga sökande inklusive år och månad för doktorsexamen och anteckning om avräkningsbar tid (särskilda skäl) som angetts i ansökan för sökande med examen äldre än fem år. 
  2. Institutionen föreslår 2-3 interna granskare som gör en första gallring bland samtliga kandidater. Granskarnas uppdrag är att föreslå den grupp som i första hand ska sakkunniggranskas av externa sakkunniga. Granskarna ska ha god sakkunskap inom ämnet men behöver inte vara ledande experter. Jävsförhållande mellan granskare och sökande bör i möjligaste mån undvikas. Granskning av interna sökande kan överlåtas till de externa sakkunniga.
  3. Förslag på interna granskare förankras hos sektionsdekanus och skickas därefter till områdeskansliet för beslut av dekanus/prodekanus. 
  4. De interna granskarna identifierar en grupp på 15-30 personer som ska skickas till externa sakkunniga för regelrätt sakkunniggranskning. Regelrätt sakkunniggranskning görs inte av de interna granskarna. Granskarna skriver ett utlåtande på engelska som kortfattat förklarar hur gruppen valts ut (kan göras gemensamt, konsensus om vilka som ska granskas vidare bör råda). Utlåtandet ska vara tillräckligt informativt för såväl sökande som sakkunniga. Eventuella jäv mellan granskare och sökande ska dokumenteras.
  5. Institutionen föreslår externa sakkunniga enligt gällande rutin. Jävsaspekten beaktas enbart relativt den utvalda mindre gruppen. De sakkunniga ges tillgång till samtliga ansökningar och har möjlighet att även granska sökande som inte valts ut i den första granskningen. Sökande delges efter LFN 1 rapport från förgranskning, sakkunnigas rapporter samt protokoll från LFN 1.