Individuella studieplaner

Lathund för mall för individuell studieplan

Områdesnämnden har beslutat att dokumentet  ISP attachment regarding the effects of the Covid-19 pandemic on the PhD education (20 Kb)  ska fyllas i och bifogas till doktorandernas individuella studieplaner. Bilagan utgör tillsammans med eventuell övrig dokumentation underlag för pandemirelaterade revideringar vid följande ISP-uppföljning(ar). 

ISP mall ON 2014-06-04 (280 Kb)

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, doktorsexamen, ON 2014-06-04 (125 Kb)

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, lic. examen, ON 2014-06-04 (132 Kb)

Om upprättande och uppföljning av individuella studieplaner (ISP) för forskarstuderande

Riktlinjer för halvtidskontroll

Former för halvtidskontroll vid det Naturvetenskapliga området

Regler examination av licentiatuppsats

Regler för licentiatexamen och examination av licentiatuppsats inom det Naturvetenskapliga området

Anmälan om avbrott på forskarnivå

Anmälan om avbrott av studier på forskarnivå (87 Kb)

Förlängning av utbildningstid och anställningstid för doktorander

Förlängning av särskilda skäl

Disputationer

Riktlinjer rörande disputationer

Utformande av doktorsavhandlingar

Naturvetenskapliga områdets handledning gällande utformandet av doktorsavhandlingar