Anna Carin Nyberg, adjunkt på MND har varit projektledare för samarbetet med Skolverket

Att platsen har betydelse för lärandet är något som forskning och beprövad erfarenhet framhåller som viktigt när det kommer till skolans värld. Många lärare ser en stor fördel med att förflytta aktiviteter och undervisning till närmiljön. Man framhåller fysiska, affektiva, kognitiva samt sociala faktorer som viktiga när klassrummet får himlen som tak.

Skolverket erbjuder en stor variation av stöd till skolors kompetensutveckling. Via Skolverkets hemsida erbjuds webbkurser men också så kallade moduler som bygger på kollegialt lärande. För att höja kvaliteten på skolorna är det viktigt att personalen fortbildar sig. Idag finns det fortfarande en stor andel outbildade lärare både inom förskoleklass och fritidshem. Kursen som är ett resultat av samarbetet med MND ger stöd och kompetens att undervisa ute och ta tillvara de platser som finns nära skolan.

Kursen består av kortare instruerande filmer, teoretiska inslag, praktiska uppgifter att genomföra med elever samt reflektionsuppgifter. Det finns också ett forum för diskussion med andra som går kursen. Filmerna ger inspiration att lämna klassrummet och visar exempel på arbetssätt från olika förskoleklasser och fritidshem. Lärare och forskare från MND, BUV (barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) samt naturskolor har bidragit med material.

En av filmerna visar en utedag där lärare från fritids och förskoleklass lagar mat utomhus över elden. Det är ett lärande i praktiken där elevernas delaktighet och medverkan är central. Eleverna får erfarenhet kring hur man gör upp eld, täljer och lagar mat över elden. Det är matematik och naturvetenskap i ett mycket praktiskt sammanhang.

Flera av lärarprogrammens kurser på MND har inslag av utomhusdidaktik där studenterna utvecklar sin kompetens att bedriva undervisning utomhus. Webbkursen har kommit till användning även i lärarprogrammens kurser framförallt när all undervisning skett på distans under Coronapandemin. Då har filmmaterialet varit värdefullt för att konkretisera det som annars görs praktiskt i fält.