Områdesnämnden för naturvetenskap – Matematisk-fysiska sektionens representanter

Professor Iben Christansen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har lämnat uppdraget som ledamot i Områdesnämnden för naturvetenskap från och med 1 januari 2022 i samband med att MND förts över till Området för humanvetenskap. 

Kvarvarande ledamöter från Matematisk-fysiska sektionen för mandatperioden 2021-2023 är

  • Sektionsdekan och ordförande, professor Tom Britton 
  • Vice ordförande, professor Annica Ekman 
  • Ledamot, vakant 
  • Gruppsuppleant, professor Göran Östlin

Områdesnämnden för naturvetenskap presenteras i helhet här: Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023 - Naturvetenskapliga fakulteten (su.se)

Valberedning för fyllnadsval

Till valberedning för fyllnadsvalet har utsetts

  • Professor Ove Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, valberedningens ordförande
  • Professor Peter Lundqvist, Institutionen för astronomi
  • Professor Joanna Tyrcha, Matematiska institutionen

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamot för Matematisk-fysiska sektionen. Om ny vakans uppstår på grund av valberedningens förslag så har valberedningen att föreslå ledamot även för denna position.  

Valberedningens arbete

Valberedningen har inlett sitt arbete 2022-02-08. Röstberättigade har möjlighet att till valberedningen nominera kandidater till posten som ledamot för Matematisk-fysiska sektionen.

Valberedningens förslag

En enig valberedningen har, efter kontakt med den föreslagna, beslutat föreslå professor Åsa Larson som ledamot för Matematisk-fysiska sektionen i Områdesnämnden för naturvetenskap. 

Röstberättigade

Röstberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom Matematisk-fysiska sektionen. Anställningen ska vara tills vidare eller löpa under en period på mer än två år och omfatta minst halvtid (50 %). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast 2022-04-01. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt.
Preliminär röstlängd finns bifogad nedan. Eventuella rättelser skickas senast 18 april till fakultetsval@science.su.se

Motnominering

Röstberättigade har möjlighet att nominera motkandidater fram till och med 19 april. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera till posten. Valbara och möjliga att nominera är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde, i det här sammanhanget avses professor eller annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens. Motnomineringsförslag skickas till fakultetsval@science.su.se  

Valets genomförande 

Valet genomförs under perioden 2022-04-22 – 2022-04-20. De som är röstberättigade kommer då att få en elektronisk valsedel via epost.