Se även Regelbokens kapitel om utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer under pågående corona-utbrott

Fakultetens riktlinjer och rekommendationer under pågående Corona-utbrott

Regler och riktlinjer för undervisning på grund- och avancerad nivå (131 Kb)

Angående dispens från kravet på distansundervisning (46 Kb)

Beslut om avsteg i kursplaner med anledning av coronaviruset (93 Kb)

Delegation av beslut om undantag från undervisning på distans (106 Kb)

Hantering av dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (34 Kb)

Beslut och riktlinjer för kursplaner och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Sammanställning av beslut och riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

Rekommendationer för utformning av betygskriterier vid Naturvetenskaplig fakultetet

Dokumentation vid inrättande av nytt utbildningsprogram

Regler för självständiga arbeten samt kompletterande regler för examination

Tabell för uppfyllande av examensmål Kandidat+master (17 Kb)

Verksamhetsförlagd utbildning

Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT20

Handläggningsordning för upphävande av kurs- och utbildningsplaner 

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner

Programråd

Arbetsordning för programråd inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Programråd - regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom naturvetenskapliga området

 

Mallar och blanketter

Kursplaner

Dispensblankett, från kravet att kursplan ska vara fastställd 1 månad före sista anmälningsdag (117 Kb)

Ansökan om dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (mall) (121 Kb)

Kursplaner 210916 (mall) (260 Kb)

Upphävande av kursplan (mall) (10 Kb)

Engelska kursplaner 210916 (mall) (320 Kb)

Översättning av kursplaner till engelska - 151001-190818 (mall) (165 Kb)

Missivmall - kursplan (120 Kb)

Missivmall - kursplan - corona - 200415 (122 Kb)

 

Examensbeskrivningar

Examensbeskrivning kandidat 2021-10-19 (mall) (125 Kb)

Examensbeskrivning magister 2021-10-19 (mall) (131 Kb)

Examensbeskrivning master 2021-10-19 (mall) (131 Kb)

 

Utbildningsplaner

Utbildningsplaner (mall) (82 Kb)

Upphävande av utbildningsplan (mall) (10 Kb)

Översättning av utbildningsplan till engelska, standardformuleringar (mall) (194 Kb)

Missivmall - utbildningsplan (117 Kb)